Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

Том 14, №3' 2019г.

ПСИХИАТРИЯ

СТАВЛЕННЯ ХВОРИХ НА ДЕПРЕСІЮ ДО ТЕМ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ЇХНЬОГО ПСИХІЧНОГО СТАТУСУ, ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

К. І. ЛІНСЬКА
ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України", Харків

Проведено оцінку інформативності ставлення респондентів до тем, що стосуються їхнього психічного статусу, за результатами психофізіологічного дослідження за допомогою программного комплексу "Реоком−стрес" як маркерів діагностики депресивних розладів. Найбільшу діагностичну цінність мали на початку стаціонарного лікування пацієнтів група запитань (тверджень) опитувальника Derogatis, а наприкінці − тесту Спілбергера − Ханіна.

Ключові слова: депресія, діагностика, психофізіологічні реакції, ставлення до теми.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. WHO, 2017. Fact sheet – 02/2017 / World Health Day 2017 Depression let’s talk. – URL: https:// deputyprimeminister.gov.mt/en/dhir/ Documents/World Health Day 2017 Depression let’s talk.pdf
2. Мішиєв В. Д. Сучасні депресивні розлади / В. Д. Мішиєв. – Львів: Вид−во «Мс», 2004. – 208 с.
3. Юрьева Л. Н. Клиническая суицидология: моногр. / Л. Н. Юрьева. – Днепропетровск: Пороги, 2006. – 472 с.
4. Gilbody S. Should we screen for depression? / S. Gilbody, T. Sheldon, S. Wessely // BMJ. – 2006. – Vol. 332. – P. 1027–1030.
5. Jensen A. R. Clocking the mind: mental chronometry and individual differences / A. R. Jensen // Elsevier Science. – 2006.– 286 p.
6. Марута Н. О. Хронометричний профіль хворих на депресію при використанні комп’ютерного варіанта шкали Цунга і його діагностичне значення / Н. О. Марута, К. І. Лінська // Укр. вісн. психоневрології. – 2018.– Т. 26, вип. 4 (97). – С. 57–65.
7. Марута Н. О. Диагностическое значение времени ответа на вопросы у больных депрессией при использовании компьютерного варианта шкалы HADS / Н. О. Марута, К. І. Лінська // Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. – 2019. – Т. 10, вип. 2. – C. 337–352.
8. Лінська К. І. Хронометричний профіль хворих на депресію при використанні тесту Спілбергера – Ханіна / К. І. Лінська // Укр. вісн. психоневрології. – 2019. – Т. 27, вип. 1 (98). – С. 57–65.
9. Лінська К. І. Ставлення до вербальних і невербальних звукових стимулів та час реакції на них як діагностичні маркери депресії пацієнтів / К. І. Лінська // Медична психологія. – 2019. – Вип. 1. – С. 62–73.
10. National Research Council of The National Academies (2003) / Report: «The Polygraph And Lie Detection». – URL: https://www.nap.edu/read/10420/chapter/1
11. Науково−технічний центр радіоелектронного медичного обладнання і технологій «ХАІ МЕДИКА». Полиграф «Реоком−стресс». – URL: https://hai−medika. prom.ua/p358078095−poligraf−reokom−stress.html
12. Zung W. W. A self−rating depression scale / W. W. Zung // Archives of General Psychiatry. – 1965.– № 12.– P. 63–70.
13. Смулевич А. Б. Депрессии в общей медицине: руководство для врачей / А. Б. Смулевич.– М.: Медицинское информационное агентство, 2001. – 782 с.
14. Zigmond A. S. The hospital anxiety and depression scale / A. S. Zigmond, R. P. Snaith // Acta Psychiatrica Scandinavica. – 1983.– Vol. 67, №6.– P. 361–370.
15. Крылов А. А. Практикум по общей экспериментальной и прикладной психологии: учеб. пособ. / А. А. Крылов, С. А. Маничев.– СПб.: Питер, 2000. – 560 с.
16. AUDIT – The Alcohol Use Disorders Identification Test. Guidelines for Use in Primary Care. 2nd ed. / T. F. Babor, J. C. Higgins−Biddle, J. B. Saunders [et al.] // World Health Organization. Department of Mental Health and Substance Dependence, 2001. – URL: https://apps.who.int/iris/handle/10665/67205
17. Derogatis L. R. The SCL−90−R and the Brief Symptom Inventory (BSI) in Primary Care; M. Edward (ed.) / L. R. Derogatis, K. L. Savitz // Handbook of psychological assessment in primary care settings.– NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2000.– P. 297–334.
18. Тарабрина Н. В. Практикум по психологии посттравматического стресса / Н. В. Тарабрина.– СПб.: Питер, 2001.– 272 с.
19. Гублер Е. В. Вычислительные методы анализа и распознавания патологических процессов / Е. В. Гублер. – М.: Медицина, 1978.– 294 с.
20. Лапач С. Н. Статистические методы в медико−биологических исследованиях с использованием Excel / С. Н. Лапач, А. В. Чубенко, П. Н. Бабич. – К.: Моріон, 2000.– 320 с.Завантажити в форматі PDF (224 KB)
Наверх