Попередня Наступня

ОСТАННІЙ НОМЕР

Том 14, №3' 2019г.

ПСИХИАТРИЯ

СТАВЛЕННЯ ХВОРИХ НА ДЕПРЕСІЮ ДО ТЕМ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ЇХНЬОГО ПСИХІЧНОГО СТАТУСУ, ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

К. І. ЛІНСЬКА
ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України", Харків

Проведено оцінку інформативності ставлення респондентів до тем, що стосуються їхнього психічного статусу, за результатами психофізіологічного дослідження за допомогою программного комплексу "Реоком−стрес" як маркерів діагностики депресивних розладів. Найбільшу діагностичну цінність мали на початку стаціонарного лікування пацієнтів група запитань (тверджень) опитувальника Derogatis, а наприкінці − тесту Спілбергера − Ханіна.

Ключові слова: депресія, діагностика, психофізіологічні реакції, ставлення до теми.

ОТНОШЕНИЕ БОЛЬНЫХ ДЕПРЕССИЕЙ К ТЕМАМ, КАСАЮЩИМСЯ ИХ ПСИХИЧЕСКОГО СТАТУСА, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Е. И. ЛИНСКАЯ

Проведена оценка информативности отношения респондентов к темам, касающимся их психического статуса, по результатам психофизиологического исследования с помощью программного комплекса "Реоком−стресс" как маркерам диагностики депрессивных расстройств. Наибольшую диагностическую ценность имели в начале стационарного лечения пациентов группа вопросов (утверждений) опросника Derogatis, а в конце − теста Спилбергера − Ханина.

Ключевые слова: депрессия, диагностика, психофизиологические реакции, отношение к теме.

ATTITUDE OF PATIENTS WITH DEPRESSION TO THE TOPICS CONCERNING THEIR MENTAL STATUS ACCORDING TO THE RESULTS OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL RESEARCH

K. I. LINSKA

The informative attitude of the respondents to the topics related to their mental status was evaluated according to the results of psychophysiological research using the programmable assembly "Reocom−stress" as markers of diagnostics of depressive disorders. The highest diagnostic value at the beginning of inpatient treatment had the group of questions (statements) of the Derogatis questionnaire, and at the end of the treatment those were the results on Spielberger − Hanin test.

Key words: depression, diagnosis, psychophysiological reactions, attitude to the topic.Завантажити в форматі PDF (224 KB)
Наверх