Психология

Антонович М. О.
Вираженість ранніх дезадаптивних схем та емоційних станів у наркозалежних
140 - 145
Бегеза Л. Є.
Теоретична модель професійної я−концепції лікаря: концептуальні засади
146 - 151
Харченко Д. М., Чистовська Ю. Ю.
Проблематика вивченої безпорадності: огляд сучасних досліджень
152 - 158
Шестопалова Л. Ф., Горецька А. М.
Особливості комплаєнса у пацієнтів із гіпертонічною хворобою
41 - 45
Ушакова В. Р.
Особливості особистісної сфери жінок із різним перебігом вагітності
46 - 53
Юсупалиева М. М.
Динамика качества жизни больных хроническим обструктивным заболеванием легких на фоне реабилитационных методов лечения
54 - 58
Абдряхімова Ц. Б.
Клініко−організаційні й змістовні аспекти комплексної медичної допомоги пацієнтам із непсихотичними психічними розладами внаслідок часткової втрати зору травматичного генезу
59 - 62
Погорелко О. В.
Комплексна багаторівнева програма корекції та психопрофілактики аутоагресивної поведінки у підлітків із розладами емоцій і поведінки
63 - 68
Маркова М. В., Веньовцева Н. Ю.
Вплив медико−психологічного супроводу на динаміку психоемоційного стану підлітків із соматоформною вегетативною дисфункцією серцево−судинної системи на етапі стаціонарного лікування
69 - 73
Балка Л. О.
Індивідуально−психологічні й психосоціальні особливості пацієнтів зі сечокам’яною хворобою однієї або єдиної нирки
74 - 81
Бєляєва О. Е., Маркова М. В.
Модель медико−психологічного супроводу підлітків із ожирінням
62 - 67
Кришталь Т. В.
Функциональность семьи при эмоционально неустойчивом расстройстве личности у женщин
68 - 73
Синіцька Т. В.
Індивідуально−психологічні особливості студентів з адиктивною поведінкою
74 - 80
Храмцова В. В.
Психологическая составляющая индивидуальных программ реабилитации пациентов с хроническим обструктивным заболеванием легких
81 - 83
Погорелко О. В.
Психологічні предиктори в генезі аутоагресивної поведінки підлітків
84 - 87
Чистова О. О.
Особливості подружньої взаємодії у жінок із генітальним ендометріозом
88 - 93
Хоржевський В. В.
Визначення механізмів розвитку порушень функціональності сім'ї за безпліддя у чоловіків
93 - 98
Чугунов В. В., Михайлов Б. В.
Клинико−психофеноменологический метод
3 - 15
Аршава І. Ф., Рєпіна О. Г.
Саногенетична парадигма у дослідженні особистості
16 - 21
Кришталь Е. В.
Состояние семейной адаптации при обсессивно−компульсивном типе расстройства личности у мужчин
22 - 27
Луценко А. Г., Лях С. Б., Аношкин Д. Б.
Типы отношения к болезни у мужчин с ананкастным расстройством личности
28 - 30
Кукуруза Г. В.
Особливості емоційного стану матерів, які виховують дітей раннього віку з порушеннями розвитку
31 - 33
Мидько А. А.
Особенности личности суицидентов в сравнении со здоровыми добровольцами при переживании безнадежности
34 - 39
Калайтан Н. Л.
Особливості копінг−поведінки лікарів швидкої та невідкладної медичної допомоги з різним рівнем синдрому вигоряння
40 - 44
Емяшева Ж. В.
Влияние стрессовых жизненных событий на формирование аддиктивного поведения с учетом гендерного признака
45 - 47
Ветрила Т. Г.
Реабилитационный потенциал семьи, воспитывающей ребенка с нарушением психического развития, и ее медико−психологическое сопровождение
48 - 56
Кирилова О. О.
Психологічні особливості хлопців−підлітків із затримкою статевого розвитку (огляд зарубіжної літератури)
57 - 61
Даниленко Т. П.
Акцентуации характера и личностные особенности пациентов с кардиофобиями
62 - 64
Кудинова З. С.
Особенности стилевых защитных стратегий у девушек−подростков с хроническим гастродуоденитом
65 - 69
Аршава І. Ф., Носенко Е. Л.
Саморегуляція поведінки як передумова збереження здоров'я і сучасні підходи до її моделювання
71 - 76
Табачников А. Е., Абдряхимова Ц. Б.
Персонализм и ситуационизм в клинической психологии
77 - 81
Бабюк И. А., Кришталь Е. В., Маркова М. В., Табачников А. Е.
Методическое обеспечение диагностики и коррекции нарушения семейных отношений
82 - 84
Гуменюк Л. Н.
Программа реинтеграции в сообщество психически больных с ограниченной способностью к интеграции
85 - 90
Аршава І. Ф., Філіпчева Г. О.
Просторово−часова організація внутрішнього світу та феномен відхилених альтернатив
91 - 100
Міхановська Н. Г.
Особливості дитячо−батьківської взаємодії та соціально−психологічні фактори її порушень при перинатальному ураженні нервової системи у дитини
97 - 101
Пырков С. Г., Выговская Е. М.
Роль некоторых психологических факторов в возникновении невротических расстройств
101 - 105
Филатова О. А.
Исследование психологической совместимости супругов, больных сурдомутизмом, с помощью теста Лири
106 - 108
Ветрила Т. Г.
Психическое состояние супругов, воспитывающих ребенка с нарушением психического развития
109 - 114
Самара О. Е.
Гендерные особенности копинг−стратегий у работников МЧС
115 - 119
Гурницкий А. В.
Психологическая характеристика детей с гиперкинетическими расстройствами
120 - 123
Сябренко Г. П.
Характерологические и личностные особенности супругов как фактор развития дезадаптации в пожилом возрасте
124 - 130
Бабюк И. А., Кришталь Е. В., Анищенко А. В., Цветкова П. Д., Шашков О. В.
Семья в современном обществе
131 - 134
Лесная Н. Н.
Состояние проблемы комплайенса при лечении больных хроническими заболеваниями
135 - 138
Гибнер С. С.
Феномен трудоголизма у мужчин
4 - 7
Ищук В. В.
Коммуникативная форма супружеской дезадаптации при нарушениях психосексуального развития у мужчин
8 - 12
Осокина О. И.
Особенности личности музыкально−педагогических работников с невротическими расстройствами
13 - 19
Агишева Н. К.
Супружеские конфликты
3 - 7
Григор'єва О. В., Драпака А. В.
Психологічні межі особистості та метод оцінки їх сформованості
8 - 13
Максименко С. Д.
Психологічна допомога соматично хворим
3 - 7
Мартиненко А. О., Григор'єв О. В., Полежаєва Т. В.
Індивідуальні психологічні особливості схильності до конфліктів чоловіків і дружин у конфліктних сім'ях
8 - 11
Носков В. І., Кальянов А. В., Носкова О. В., Єфросініна О. В.
Психосоматичне здоров'я студентів і викладачів гуманітарного вищого навчального закладу
12 - 17
Сосин И. К., Друзь О. В., Маркова М. В.
Сексологическая проблематика в генезе суицидных тенденций у военнослужащих срочной службы
18 - 21
Агишева Н. К.
Внутриличностный и межличностный конфликт в семье
22 - 29
Батозский С. С.
Психотерапевтическая коррекция сексуальной аверсии
30 - 33
Лещинский В. О.
Невротические и сексуальные расстройства у супругов при экскреторно−токсическом бесплодии у мужчин
34 - 37
Бовт М. В.
Роль личности в одиночестве овдовевших мужчин
38 - 44
Осокина О. И.
Синдром сценической тревоги у музыкально−педагогических работников
45 - 50
Чугунов В. В.
Взаимодействие клинической психотерапевтической и психопатологической синдромологии при формировании мета−синдромов (медико−психологический аспект)
3 - 7
Бовт М. В.
Психокоррекция и психопрофилактика одиночества овдовевших мужчин
8 - 14
Филатова О. А.
Роль семьи в развитии личности больных сурдомутизмом
15 - 18
Черная О. В.
Характеристика личностно−эмоциональных реакций больных с коронарной патологией
19 - 20
Герасименко Л. А.
Особенности тревожно−депрессивной симптоматики у пациентов с дефектами и деформациями лица
21 - 24
Шестопалова Л. Ф.
Психологія лікувального процесу: сучасні проблеми та перспективи дослідження
30 - 32
Филатова О. А.
Нарушение супружеской коммуникации у больных сурдомутизмом
33 - 36
Исаков Р. И.
О связи уровня и структуры агрессивности подростков с просмотром телепродукции агрессивного содержания
37 - 39
Талалаєв К. О.
Вплив особистісних рис на поведінку підлітків
40 - 42
Дроздова И. В., Мацуга О. Н.
Факторы, влияющие на качество жизни больных артериальной гипертензией и неврастенией
43 - 45
Наверх