Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

Том 14, №4' 2019г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ОСОБЛИВОСТІ САНОГЕННОГО МИСЛЕННЯ У ЖІНОК

Канд. психол. наук А. Ю. ГІЛЬМАН
Національний університет "Острозька академія", Острог Рівненської області

Вивчено особливості саногенного мислення у жінок, схильних до психосоматики та фізичних нездужань. Досліджено основні прояви саногенного мислення у пацієнток, їх неадаптивні когніції та домінуючі (деструктивні) судження про себе. Подано результати анкетування з метою виявлення ймовірних психосоматичних розладів, схильності до депресії та наявності соматичних симптомів у жінок.

Ключові слова: психосоматика, психосоматичні прояви, скарги, саногенне мислення, патогенне мислення, саморегуляція, неадаптивні когніції, деструктивні судження, депресія.

 1. Орлов, Ю. М. (2006) Оздоравливающее (саногенное) мышления. Кн. 1, Москва, Слайдинг, 96 с. (Серия : Управление поведением).
 2. Васильева, Т. Н. (1997) Формирование саногенного мышления младшего школьника: учеб. пособие, Калининград, Калинингр. ун−т, 48 с.
 3. Данина, М. М. (2011) Кинотерапия как средство развития саногенного мышления, Журнал "Человек. Сообщество. Управление", Краснодар, Вип. 1. – С. 99–109.
 4. Крайнова, Ю. Н. (2010) Саногенное мышление против негативных переживаний // Психология здоровья и личностного роста, № 4, С. 58–74.
 5. Рубцова, Л. В. (2010) Саногенное мышление: учебно−метод. комплекс, Новосибирск, Изд., НГПУ, 205 с.
 6. Морозюк, С. Н. (2006) Саногенный стиль мышления. Управление эмоциями. "Обида". Модульно−кодовое учебное пособие в мобильной системе обучения КИП−М к циклу курсов по бесконфликтной адаптации и саморазвитию личности, Москва, КИП, 102 с.
 7. Рудаков, А. Л. (2011) Стресс, стрессоустойчивость и саногенная рефлексия в спорте. Монография, Красноярск, Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 150 с.
 8. Ярош Н. С. (2017) Саногенна рефлексія як внутрішній ресурс особистості // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Психологія. Вип. 62, С. 35−38.
 9. Спивак, И. М. (2013) Сущность и структура саногенного поведения с позиции онтологического похода к обучению, International Journal of Developmental and Educational Psychology, № 1, Vol. 2, С. 48–53.
 10. Осадько, О. Ю. (2014) Саногенний потенціал діалогічної позиції особистості у ситуації суб'єктивної значимості стосунків з "ідейним опонентом", Психологічні науки: проблеми і здобутки, Вип. 5, С. 88–103.
 11. Родіна, Н.В. (2010) Особистісні характеристики як ресурси долаючої поведінки. Огляд деяких сучасних теорій копінгу, Проблеми сучасної психології, № 7, С. 608–633.
 12. Исаев, Д. Н (2005) Эмоциональный стресс. Психосоматические и соматопсихические расстройства у детей, СПб.: Речь, 400 с.
 13. Старшенбаум, Г.В. (2005) Психосоматика и психотерапия: исцеление души и тела, М.: Издательство Института психотерапии, 496 с.
 14. Долженко, Л. П. (2004) Захворюваність і рухова активність студентів з різними рівнями соматичного здоров'я, Теорія та методика фіз. виховання і спорту, № 1, С. 21–24.
 15. Дем'яненко, Ю. О. (2006) Психосоматичні теорії: виникнення та трансформації ідеї, Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, Київ, Т.VIII, Вип. 4, С. 295–301.
 16. Менегетти, А. (2015) Психосоматика, Издатель НФ "Антонио Менегетти", 334 с.
 17. Холмогорова, А. Б., Гаранян, Н. Г. (1998) Многофакторная модель депрессивных, тревожных и соматоформных расстройств, Социальная и клиническая психиатрия, № 1, С. 94–102.
 18. Компанович, М. С. (2018) Специфіка проведення психодіагностики в клініці (на прикладі дослідження емоційних переживань у підлітків із психосоматичними серцево−судинними захворюваннями). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія" : збірник наукових праць. Острог : Вид−во НаУОА, № 6., С. 84–89.
 19. Петрова, Н.Н., Коновалова А.В. (2004) Психотерапия в лечении психосоматических растройств, Обозрениее психотерапии и мед.психологии, № 3, С. 25−27.
 20. Александер, Ф. (2002) Психосоматическая медицина. Принципы и практическое применение: [пер. с англ. С. Могилевского], Изд−во ЭКСМО−Пресс, 352 с.
 21. Гільман, А. Ю. (2017) Психологічні умови формування саногенного мислення студентської молоді : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 Національний університет "Острозька академія", Острог, 228 с.
 22. Lazarus, R. S. (1966) Psychological stress and the coping process, New York, McGraw−Hill, Р. 244–257.
 23. Эллис, А. (2002) Гуманистическая психотерапия. Рационально−эмоциональный подход, Москва, Сова, ЭКСМО−Пресс, 272 с.
 24. Бек, А. (2002) Когнитивная психотерапия расстройств личности, СПб., Питер, 349 с.
 25. Чабан О.С., Хаустова О.О. (2004) Психосоматична медицина (аспекти діагностики та лікування). Видавництво ТОВ "ДСГ Лтд", Київ, 96 с.Завантажити в форматі PDF (136 KB)
Наверх