Попередня Наступня

ОСТАННІЙ НОМЕР

Том 14, №3' 2019г.

ПСИХИАТРИЯ

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОГО СТАНУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ (СТРУКТУРА ТА ВИРАЖЕНІСТЬ ПСИХОПАТОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ)

Д-р мед. наук проф. Н. О. МАРУТА, канд. мед. наук І. О. ЯВДАК, д-р мед. наук С. П. КОЛЯДКО, д-р мед. наук В. Ю. ФЕДЧЕНКО, О. С. ЧЕРЕДНЯКОВА, канд. мед. наук В. І. ЗАВОРОТНИЙ
ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України", Харків

Подано результати скринінгового обстеження внутрішньо переміщених осіб, які не зверталися по спеціалізовану допомогу, і пацієнтів, яких було госпіталізовано до психіатричних стаціонарів. Установлено, що внутрішньо переміщені особи є групою високого ризику формування психопатологічних порушень доклінічного та клінічного рівнів. У структурі психопатологічних порушень осіб, які не звернулися по медичну допомогу, відзначено ознаки посттравматичного стресового розладу, тривожних, депресивних та соматоформних розладів, які потребують психологічної і психіатричної корекції.

Ключові слова: внутрішньо переміщені особи, психічний стан, психопатологічні порушення, психічні розлади.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕ ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ (СТРУКТУРА И ВЫРАЖЕННОСТЬ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ)

Н. А. МАРУТА, И. А. ЯВДАК, С. П. КОЛЯДКО, В. Ю. ФЕДЧЕНКО, Е. С. ЧЕРЕДНЯКОВА, В. И. ЗАВОРОТНЫЙ

Представлены результаты скринингового обследования внутренне перемещенных лиц, не обратившихся за специализированной помощью, и пациентов, госпитализированных в психиатрические стационары. Установлено, что внутренне перемещенные лица представляют собой группу высокого риска формирования психопатологических нарушений доклинического и клинического уровней. В структуре психопатологических нарушений у лиц, не обратившихся за медицинской помощью, отмечаются признаки посттравматического стрессового расстройства, тревожных, депрессивных и соматоформных расстройств, которые требуют психологической и психиатрической коррекции.

Ключевые слова: внутренне перемещенные лица, психическое состояние, психопатологические нарушения, психические расстройства.

FEATURES OF MENTAL STATE OF INTERNALLY DISPLACED PERSONS (STRUCTURE AND SEVERITY OF PSYCHOPATHOLOGICAL DISORDERS)

N. O. MARUTA, I. O. YAVDAK, S. P. KOLIADKO, V. Yu. FEDCHENKO, O. S. CHEREDNIAKOVA, V. I. ZAVOROTNYI

The results of a screening survey of the internally displaced persons, who did not seek a specialized care as well as the patients admitted to psychiatric hospitals have been presented. Internally displaced persons have been found to be at a high risk of developing psychopathological disorders at the preclinical and clinical levels. In the structure of psychopathological disorders of the persons who did not apply for a medical help, there were the signs of post−traumatic stress disorder, anxiety, depressive and somatoform disorders, demanding psychological and psychiatric correction.

Key words: internally displaced persons, mental state, psychopathological disorders, mental disorders.Завантажити в форматі PDF (143 KB)
Наверх