Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

Том 14, №3' 2019г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ДИФЕРЕНЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ІПОХОНДРИЧНИХ РОЗЛАДІВ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ

І. М. ВІЗНЮК
Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского

Вивчено патофізіологічні механізми розвитку іпохондричних розладів. Комплексність висвітлення основних принципів діагностики характеризується мультимодальністю методів збору інформації про етіологію захворювання. В її контексті враховано вміння інтегрувати інформацію, отриману різними методами. Використання мультимедійного профілю дає змогу краще зрозуміти проблему хворого, на чому ґрунтується диференціальна діагностика психічних розладів, і вибрати варіанти надання йому психотерапевтичної допомоги.

Ключові слова: професійне вигорання, психодіагностика, іпохондричні розлади, психосоматичні порушення, психодіагностичні принципи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Международная классификация болезней МКБ10. ? URL: http://www.studfiles.ru/preview/5280773/ page: 5/
2. Асмолов А. Г. Психология личности. Культурно−историческое понимание развития человека / А. Г. Асмолов.? М.: Смысл; ИД «Академия», 2007. ? 527 с.
3. Біла книга національної освіти України / Т. Ф. Алексєєнко, В. М. Аніщенко, Г. О. Балл [та ін.]; за заг. ред. В. Г. Кременя; НАПН України.? К.: Інформ. системи, 2010. ? 342 с.
4. Вільш І. Вибір професії: особистісний аспект / І. Вільш // Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр.? К.: ЕКМО, 2003.? Вип. 1. ? С. 36–53.
5. Менделевич В. Д. Психология девиантного поведения: учеб. пособ. / В. Д. Менделевич. ? СПб.: Речь, 2005.? 445 с.
6. Пащенков С. З. Ипохондрические состояния / С. З. Пащенков.? М.: Медгиз, 1958.? 299 с.
7. Ставицька С. О. Генеза духовності особистості: становлення та розвиток в юнацькому віці: моногр. / С. О. Ставицька.? К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012.? 251 сЗавантажити в форматі PDF (134 KB)
Наверх