Попередня Наступня

ОСТАННІЙ НОМЕР

Том 14, №3' 2019г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ ПСИХОЕМОЦІЙНИХ ПОРУШЕНЬ У ЖІНОК ІЗ ЗОНИ ОПЕРАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Канд. мед. наук Я. В. КРИВОРОТЬКО
Харківська медична академія післядипломної освіти

Вивчено психоемоційний стан вагітних жінок і породіль, тимчасово переміщених з Луганської та Донецької областей і таких, що проживають у зоні Операції об'єднаних сил. Сформовано синдромальну структуру розладів у даного контингенту. Проаналізовано динаміку розвитку психоемоційних розладів у вагітних і породіль за п'ять років війни на сході України. Встановлено, що психіка жінок із часом адаптувалася до бойових дій і у них стало переважати почуття материнства.

Ключові слова: вагітні, породіллі, психоемоційні розлади, зона операції об'єднаних сил, психотерапія.

ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН ИЗ ЗОНЫ ОПЕРАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Я. В. КРИВОРОТЬКО

Изучено психоэмоциональное состояние беременных женщин и рожениц, временно перемещенных из Луганской и Донецкой областей, а также проживающих в зоне Операции объединенных сил. Сформирована синдромальная структура расстройств у данного контингента. Проанализирована динамика развития психоэмоциональных расстройств у беременных и рожениц за пять лет войны на востоке Украины. Установлено, что психика женщин со временем адаптировалась к боевым действиям и у них стало преобладать чувство материнства.

Ключевые слова: беременные, роженицы, психоэмоциональные расстройства, зона операции объединенных сил, психотерапия.

DYNAMICS OF PSYCHO−EMOTIONAL DISORDERS FORMATION IN WOMEN FROM THE JOINT FORCES OPERATION ZONE

Ia. V. KRYVOROTKO

The psycho−emotional state of pregnant women and women in labor temporarily displaced from Luhansk and Donetsk regions and those who live in the area of the joint forces operation zone has been studied. The syndromic structure of disorders in this contingent has been formed. The dynamics of the development of psycho−emotional disorders in pregnant women and those in childbirth during the five years of war in the East of Ukraine has been analyzed. The psyche of women over time has been found to be adapted to the combat and the feeling of motherhood was dominated in them.

Key words: pregnant women, postpartum psycho−emotional disorders, joint forces operation, psychotherapy.Завантажити в форматі PDF (126 KB)
Наверх