Предыдущая Следующая

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР

Том 14, №1' 2019г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

РІВЕНЬ ПСИХОСОЦІАЛЬНОГО СТРЕСУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

Канд. мед. наук Т. П. ЯВОРСЬКА
Харківська медична академія післядипломної освіти

Подано результати визначення рівня психосоціального стресу у пацієнтів із цереброваскулярною патологією. Показано зростання рівня стресу у континуумі «здорові особи − група кардіоваскулярного ризику − клінічні ознаки цереброваскулярної патології − після інсульту». Підкреслено, що для високого рівня психоемоційного стресу характерні системність його дії, персоналізація та розширення від соціального до особистісного рівня функціонування.

Ключові слова: психосоціальний стрес, цереброваскулярна патологія, медико−психологічна допомога.

УРОВЕНЬ ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО СТРЕССА У ПАЦИЕНТОВ С ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Т. П. ЯВОРСКАЯ

Представлены результаты определения уровня психосоциального стресса у пациентов с цереброваскулярной патологией. Показано возрастание уровня стресса в континууме «здоровые лица − группа кардиоваскулярного риска − клинические признаки цереброваскулярной патологии − после инсульта». Подчеркнуто, что для высокого уровня психоэмоционального стресса характерны системность его воздействия, персонализация и расширение от социального до личностного уровня функционирования.

Ключевые слова: психосоциальный стресс, цереброваскулярная патология, медико−психологическая помощь.

LEVEL OF PSYCHOSOCIAL STRESS IN PATIENTS WITH CEREBROVASCULAR DISEASES

T. P. YAVORSKA

The results of determining the level of psychosocial stress in patients with cerebrovascular pathology have been shown. The growth of stress level in the «healthy individuals − cardiovascular risk group − clinical signs − post stroke» continuum has been demonstrated. It was emphasized that a high level of psychoemotional stress was characterized by the systemacity of its action, personalization and extension from the social to personal level of functioning.

Key words: psychosocial stress, cerebrovascular pathology, medical and psychological assistance.Скачать в формате PDF (152 KB)
Наверх