Предыдущая Следующая

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР

Том 14, №1' 2019г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ПОРУШЕННЯ ЗДОРОВ’Я СІМ’Ї В УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ: ФЕНОМЕНОЛОГІЯ, МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ, ПСИХОКОРЕКЦІЯ

Д-р мед. наук проф. М. В. МАРКОВА, Г. С. РОСІНСЬКИЙ
Харківська медична академія післядипломної освіти

Досліджено феноменологію та механізми розвитку порушення здоров’я сім’ї демобілізованих учасників бойових дій. Узагальнення отриманих результатів підтвердило полімодальність феномену порушення здоров’я родин комбатантів. Розроблено програму психокорекції порушення здоров’я родин комбатантів, яка враховує як спільні закономірності його розвитку, так і змістовні відмінності його проявів залежно від клініко−психологічного варіанта. Оцінка ефективності, здійснена шляхом порівняльного аналізу показників подружньої задоволеності і якості життя респондентів, довела їх дієвість відносно обраних мішеней психокорекційного впливу.

Ключові слова: порушення здоров’я сім’ї, комбатанти, психокорекція.

НАРУШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ У УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ: ФЕНОМЕНОЛОГИЯ, МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ, ПСИХОКОРРЕКЦИЯ

М. В. МАРКОВА, Г. С. РОСИНСКИЙ

Исследованы феноменология и механизмы развития нарушения здоровья семьи демобилизованных участников боевых действий. Обобщение полученных результатов подтвердило по лимодальность феномена нарушения здоровья семей комбатантов. Разработана программа психокоррекции нарушения здоровья семей комбатантов, учитывающая как общие закономерности его развития, так и содержательные отличия его проявлений в зависимости от клинико−психологического варианта. Оценка эффективности, проведенная путем сравнительного анализа показателей супружеской удовлетворенности и качества жизни респондентов, доказала их действенность относительно избранных мишеней психокоррекционного воздействия.

Ключевые слова: нарушение здоровья семьи, комбатанты, психокоррекция.

FAMILY HEALTH PROBLEM IN COMBATANTS: PHENOMENOLOGY, DEVELOPMENT MECHANISMS, PSYCHOLOGICAL CORRECTION

M. V. MARKOVA, G. S. ROSINSKYI

The phenomenology and development mechanisms of family health problem in discharged combatants have been studied. The summarized findings confirmed the polymodality of the health problem phenomenon in combatant families. There has been developed the program of psychological correction for combatant families with health problem, which takes into account both the common regularities of its development, and informative differences in its manifestations depending on clinical and psychological variant as well. The assessment of the efficiency through a comparative analysis of the indices of marital satisfaction and life quality in respondents, proved the efficiency as for the selected targets of psychological correction impact.

Key words: family health problem, combatants, psychological correction.Скачать в формате PDF (212 KB)
Наверх