Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 13, №2' 2018г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

СОЦІОДЕМОГРАФІЧНІ, ПСИХОЛОГІЧНІ, БІОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРЕДИКЦІЇ ТРИВОЖНИХ РОЗЛАДІВ У ДІТЕЙ

Д-р мед. наук Е. А. МИХАЙЛОВА
ДУ "Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України", Харків

Вивчено та поглиблено сучасні уявлення про формування, розвиток й типологію тривожно−фобічних розладів у дітей. Виокремлено основні клінічні та психологічні кореляти тривожно−фобічного та тривожно−депресивного розладів у дітей у віковому та гендерному аспектах. Визначено головні соціодемографічні, біологічні, спадкові предиктори формування тривожних розладів у дітей та підлітків. Названо соціально−середовищні чинники, які необхідно враховувати при медико−психологічному супроводі та терапевтичному втручанні у пацієнтів.

Ключові слова: діти, підлітки, тривожні розлади, фобії, депресія, соціодемографічні, психологічні, біологічні чинники предикції.

СОЦИОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРЕДИКЦИИ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ

Е. А. МИХАЙЛОВА

Изучены и углублены современные представления о формировании, развитии и типологии тревожно−фобических расстройств у детей. Выделены основные клинические и психологические корреляты тревожно−фобического и тревожно−депрессивного расстройств у детей в возрастном и гендерном аспектах. Определены главные социодемографические, биологические, наследственные предикторы формирования тревожных расстройств у детей и подростков. Названы социально−средовые факторы, которые необходимо учитывать при медико−психологическом сопровождении и терапевтическом вмешательстве у пациентов.

Ключевые слова: дети, подростки, тревожные расстройства, фобии, депрессия, социодемографические, психологические, биологические факторы предикции.

SOCIODEMOGRAPHIC PSYCHOLOGICAL BIOLOGICAL PREDICTORS OF ANXIETY−FOBIC DISORDER IN CHILDREN

E. A. MYKHAILOVA

The modern ideas on formation, development and typology of anxiety−phobic disorders in children were studied and expanded. The main clinical and psychological correlates of anxiety−phobic and anxiety−depressive disorders in children were distinguished in age− and gender−dependent aspects. Main sociodemographic, biological, hereditary predictors of forming anxiety disorders in children and adolescents were determined. Socio−environmental factors that should be taken into account at medical and psychological support and therapeutic intervention in patients were described.

Key words: children, adolescents, anxiety disorders, phobias, depression, sociodemographic psychological biological predictors.Скачать в формате PDF (155 KB)
Наверх