Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 13, №2' 2018г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

СТРУКТУРА СІМЕЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Д-р психол. наук доц. О. Є. ФАЛЬОВА
Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди

Дано визначення сімейної взаємодії як інтегрального поняття у сімейній психології та її суттєві ознаки. Обґрунтовано взаємозв’язок між станом сімейної взаємодії та рівнем сімейної кризи; визначено складові системи сімейної взаємодії, указано діагностичні маркери, які є водночас і мішенями психологічної корекції.

Ключові слова: сімейна криза, сімейна взаємодія, самореалізація, дезадаптація, здоров’я сім’ї.

СТУКТУРА СЕМЕЙНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Е. Е. ФАЛЕВА

Дано определение семейного взаимодействия как интегрального понятия в семейной психологии и его существенные признаки. Обоснована взаимосвязь состояния семейного взаимодействия и уровня семейного кризиса; определены составляющие системы семейного взаимодействия, указаны диагностические маркеры, являющиеся одновременно и мишенями психологической коррекции.

Ключевые слова: семейный кризис, семейное взаимодействие, самореализация, дезадаптация, здоровье семьи.

THE STRUCTURE OF FAMILY INTERACTION

O. Ye. FALOVA

Family interaction is defined as an integral concept in family psychology; its essential features are described. The interrelation between the state of family interaction and the level of family crisis is substantiated; the components of the family interaction system were determined; diagnostic markers, which are the targets of psychological correction, are indicated.

Key words: family crisis, family interaction, self−realization, maladjustment, family health.Скачать в формате PDF (112 KB)
Наверх