Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 13, №2' 2018г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ІНДИВІДУАЛЬНО−ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМБАТАНТІВ ІЗ РІЗНИМИ ФОРМАМИ ПОСТСТРЕСОВИХ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ

Д-р психол. наук проф. Л. Ф. ШЕСТОПАЛОВА, канд. психол. наук В. А. КОЖЕВНІКОВА, канд. психол. наук О. О. БОРОДАВКО
ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України", Харків

Подано результати дослідження індивідуально−психологічних особливостей комбатантів із різними формами постстресових психічних розладів (особистісні характеристики, особливості емоційної сфери, система базисних переконань, аутоперцепція психологічного благополуччя). Показано, що з посиленням проявів постстресових психічних розладів у комбатантів зростає представленість емоційних та поведінкових порушень, змін особистості, знижується суб’єктивна оцінка психологічного благополуччя та толерантності до невизначеності, змінюється система базисних переконань.

Ключові слова: постстресові психічні розлади, посттравматичний стресовий розлад, розлади адаптації, комбатанти.

ИНДИВИДУАЛЬНО−ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМБАТАНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ПОСТСТРЕССОВЫХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

Л. Ф. ШЕСТОПАЛОВА, В. А. КОЖЕВНИКОВА, О. А. БОРОДАВКО

Представлены результаты исследования индивидуально−психологических особенностей комбатантов с различными формами постстрессовых психических расстройств (личностные характеристики, особенности эмоциональной сферы, система базисных убеждений, аутоперцепция психологического благополучия). Показано, что с усилением проявлений постстрессовых психических расстройств у комбатантов возрастает представленность эмоциональных и поведенческих нарушений, изменений личности, снижается субъективная оценка психологического благополучия и толерантности к неопределенности, меняется система базисных убеждений.

Ключевые слова: постстрессовые психические расстройства, посттравматическое стрессовое расстройство, расстройства адаптации, комбатанты.

INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF COMBATANTS WITH VARIOUS FORMS OF POST−STRESS MENTAL DISORDERS

L. F. SHESTOPALOVA, V. A. KOZHEVNIKOVA, O. O. BORODAVKO

The article presents the results of the study of individual psychological peculiarities of combatants with various forms of post−stress mental disorders (personality characteristics, emotional sphere, system of basic beliefs, auto−perception of psychological well−being). It is shown that with the increase in the manifestations of post−stress mental disorders, the presence of emotional and behavioral disorders, personality changes increase, while subjective evaluation of psychological well−being and tolerance to uncertainty decrease, and the system of basic belief changes.

Key words: post−stress mental disorders, post−traumatic stress disorder, adaptation disorders, combatants.Скачать в формате PDF (106 KB)
Наверх