Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 12, №3' 2017г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

МЕДИКО−ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗЛАДІВ ВІЙСЬКОВО−ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

О. В. ШЕЛЕСТОВА
Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Київ

Досліджено індикатори, маркери та чинники розладів у військовослужбовців різних форм служби. Проаналізовано особливості змін у когнітивній, психоемоційній, особистісній сферах військовослужбовців із розладами адаптації. Вивчено специфіку впливу професійного стресу на їх діяльність, виявлено особливості порушень у мнестичній, емоційній сферах, встановлено механізми формування та ідентифіковано патогенетичні чинники, що призводять до виникнення розладів військово−професійної адаптації.

Ключові слова: військовослужбовці, розлади адаптації, чинники, індикатори, маркери, психологічна діагностика.

МЕДИКО−ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАССТРОЙСТВ ВОЕННО−ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Е. В. ШЕЛЕСТОВА

Исследованы индикаторы, маркеры и факторы расстройств у военнослужащих различных форм службы. Проанализированы особенности изменений в когнитивной, психоэмоциональной, личностной сферах военнослужащих с расстройствами адаптации. Изучена специфика влияния профессионального стресса на их деятельность, выявлены особенности нарушений в мнестической, эмоциональной сферах, установлены механизмы формирования и идентифицированы патогенетические факторы, которые приводят к возникновению расстройств военно−профессиональной адаптации.

Ключевые слова: военнослужащие, расстройства адаптации, факторы, индикаторы, маркеры, психологическая диагностика.

MEDICAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF DISORDERS OF MILITARY−PROFESSIONAL ADAPTATION OF SERVICEMEN

O. V. SHELESTOVA

The indicators, markers and factors of disorders in servicemen of various types of military service were investigated. The features of the changes in cognitive, psychoemotional, personality spheres were analyzed in servicemen with adaptation disorders. The features of professional stress influence on their activity were investigated; the peculiarities of disorders in the mnestic and emotional spheres were revealed; the mechanisms of formation were established; pathogenetic factors leading to the appearance of military−professional adaptation disorders were identified.

Key words: servicemen, adaptation disorders, factors, indicators, markers, psychological diagnosis.Скачать в формате PDF (143 KB)
Наверх