Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 11, №1' 2016г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

КЛІНІКО−ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕФЕРЕНТНИХ РОДИЧІВ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ШИЗОФРЕНІЄЮ

Канд. мед. наук доц. Є. Я. ПШУК, канд. мед. наук доц. А. О. КАМІНСЬКА, д-р мед. наук проф. Н. Г. ПШУК
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Досліджено клініко−психологічні особливості референтних родичів у сім'ях, де проживає хворий на параноїдну шизофренію. Обстежено 168 респондентів 1−2−го ступенів спорідненості з пацієнтами, у яких діагностовано параноїдну шизофренію. За даними клініко−психопатологічного дослідження у 43,4 % обстежених діагностовано розлади афективного спектру і у 56,6 % − невротичного. За даними психодіагностичного дослідження депресія помірного ступеню вираженості підтверджена у 42,9 % респондентів, легкого ступеню − у 57,1 %. Також виявлено тривожні розлади, серед яких домінують високий і середній рівень тривожного реагування у 86,2 % обстежених. Встановлені закономірності вимагають розробки психоосвітніх програм для референтних родичів пацієнтів із шизофренією.

Ключові слова: шизофренія, депресія, тривога, референтний родич.

КЛИНИКО−ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕФЕРЕНТНЫХ РОДСТВЕННИКОВ ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ

Е. Я. ПШУК, А. А. КАМИНСКАЯ, Н. Г. ПШУК

Исследованы клинико−психологические особенности референтных родственников в семьях, где проживает больной параноидной шизофренией. Обследованы 168 респондентов 1−2−й степеней родства с пациентами, у которых диагностирована параноидная шизофрения. По данным клинико−психопатологического исследования у 43,4 % обследованных диагностированы расстройства аффективного спектра и у 56,6 % − невротического. По результатам психодиагностического исследования депрессия умеренной степени выраженности подтверждена у 42,9 % респондентов, легкой степени − у 57,1 %. Также выявлены тревожные расстройства, среди которых доминируют высокий и средний уровни тревожного реагирования у 86,2 % обследованных. Установленные закономерности требуют разработки психообразовательных программ для референтных родственников пациентов с шизофренией.

Ключевые слова: шизофрения, депрессия, тревога, референтный родственник.

CLINICO−PSYCHOLOGICAL FEATURES OF REFERENCE RELATIVES OF PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA

YE. YA. PSHUK, A. O. KAMINSKA, N. G. PSHUK

Clinical and psychological features of reference relatives in families with a patient with paranoid schizophrenia were studied. The study involved 168 respondents of the first and second degree of affinity to the patient with diagnosed paranoid schizophrenia. According to clinical and psychopathological study affective spectrum disorders were diagnosed in 43.4 % of respondents, while neurotic disorders were diagnosed in 56.6 %. Anxiety disorders were also revealed, among them severe and mild anxiety severity dominated in 86.2 % of respondents. The discovered features require development of psychoeducational programs for reference relatives of patients with schizophrenia.

Key words: schizophrenia, depression, anxiety, reference relative.Скачать в формате PDF (485 KB)
Наверх