Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 11, №1' 2016г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЗA СПЕЦІАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ"

Д-р мед. наук проф. О. С. ЧАБАН, д-р мед. наук проф. О. О. ХАУСТОВА, канд. мед. наук Л. Є. ТРАЧУК
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

Подано шляхи підвищення ефективності навчання студентів вищіх медичних навчальних закладів зa спеціальністю "Медична психологія". Найбільш прогресивним напрямком визнано застосування інтерактивних методик: проблемно−орієнтованого навчання, методу групової роботи і розбору інтегрованих клінічних випадків тощо. На основі аналізу історій хвороб пацієнтів та психодіагностичних висновків із психоневрологічного відділення клінічної лікарні відібрано найбільш показові випадки і складено ситуаційні клінічні задачі.

Ключові слова: вища медична освіта, медична психологія, освітні методики, кейс−метод, "продуктивний провал", проблемно−орієнтоване навчання, клінічний випадок.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ"

О. С. ЧАБАН, Е. А. ХАУСТОВА, Л. Е. ТРАЧУК

Представлены пути повышения эффективности обучения студентов высших медицинских учебных заведений по специальности "Медицинская психология". Наиболее прогрессивным направлением признано применение интерактивных методик: проблемно−ориентированного обучения, метода групповой работы и разбора интегрированных клинических случаев и т. д. На основе анализа историй болезни пациентов и психодиагностических заключений из психоневрологического отделения клинической больницы отобраны наиболее показательные случаи и составлены ситуационные клинические задачи.

Ключевые слова: высшее медицинское образование, медицинская психология, образовательные методики, кейс−метод, "продуктивный провал", проблемно−ориентированное обучение, клинический случай.

WAYS TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF TEACHING MEDICAL STUDENTS MAJORING IN MEDICAL PSYCHOLOGY

O. S. CHABAN, O. O. KHAUSTOVA, L. YE. TRACHUK

The authors describe the ways to improve the efficacy of teaching the medical students majoring in medical psychology. The most progressive area is the use of interactive methods, such as problem−based learning, team−based learning and analysis of integrated clinical cases. By analyzing case histories of patients and diagnostic psychological conclusions in the mental department, most egregious cases and situational were selected to composite clinical tasks.

Key words: higher medical education, medical psychology, case technique, productive gap, problem−based learning, clinical case.Скачать в формате PDF (497 KB)
Наверх