Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 10, №3' 2015г.

ПСИХИАТРИЯ

ПАТОПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРИВОГИ У СТРУКТУРІ НЕВРОТИЧНИХ РОЗЛАДІВ

Д-р мед. наук проф. Н. О. МАРУТА, канд. мед. наук доц. Т. В. ПАНЬКО, канд. психол. наук Г. Ю. КАЛЕНСЬКА, канд. мед.наук В. Ю. ФЕДЧЕНКО, канд. мед. наук М. М. ДЕНИСЕНКО
ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України", Харків

Установлено, що загальна тривога у пацієнтів із тривожною симптоматикою невротичного генезу має багатокомпонентну та неоднорідну структуру, що включає емоційний дискомфорт, фобічні й астенічні прояви, тривожну оцінку перспективи та тенденцію до уникнення міжособистісної взаємодії. Визначено, що для хворих із невротичними розладами і симптомами тривоги був притаманний високий рівень особистісної тривожності, яка виявлялася не тільки в тривожному і пригніченому емоційному стані, а й у ставленні до різних аспектів життя: зниженні загальної мотивації, появі та збереженні різних страхів і побоювань, особливо тих, що стосуються майбутнього.

Ключові слова: тривога, хворі з невротичними розладами, патопсихологічні особливості.

ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТРЕВОГИ В СТРУКТУРЕ НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

Н. А. МАРУТА, Т. В. ПАНЬКО, Г. Ю. КАЛЕНСЬКА, В. Ю. ФЕДЧЕНКО, М. М. ДЕНИСЕНКО

Установлено, что общая тревога у пациентов с тревожной симптоматикой невротического генеза имеет многокомпонентную и неоднородную структуру, включающую эмоциональный дискомфорт, фобические и астенические проявления, тревожную оценку перспективы и тенденцию к избеганию межличностных взаимоотношений. Определено, что для больных с невротическими расстройствами и симптомами тревоги был присущ высокий уровень личностной тревожности, которая проявлялась не только в тревожном и подавленном эмоциональном состоянии, но и в отношении к различным аспектам жизни: снижению общей мотивации, появлению и сохранению различных страхов и опасений, особенно касающихся будущего.

Ключевые слова: тревога, больные с невротическими расстройствами, патопсихологические особенности.

PATHOPSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ANXIETY IN NEUROTIC DISORDERS

N. O. MARUTA, T. V. PANKO, G. YU. KALENSKA, V. YU. FEDCHENKO, M. M. DENISENKO

It was revealed that general anxiety has multicomponent and heterogeneous structure consisting of emotional discomfort, asthenic and phobic signs, and anxiety in assessment of the prospects and tendency to avoidance of interpersonal relationships. A high level of personal anxiety manifested not only in anxiety and depressed emotional state but also in relation to various aspects of life (reduction of total motivation, appearance and preservation of various fears and apprehensions, especially about the future, was identified in patients with neurotic disorders accompanied by the signs and symptoms of anxiety.

Key words: anxiety, patients with neurotic disorders, pathopsychological features.Скачать в формате PDF (493 KB)
Наверх