Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 10, №3' 2015г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК КОПІНГ−ПОВЕДІНКИ І АНТИЦИПАЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ У ХВОРИХ ІЗ НЕВРОТИЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

О. С. МАРУТА
ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України", Харків

Проаналізовано особливості копінг−стратегій та прогностичної компетентності хворих на різні форми невротичних розладів. Показано, що при даній патології спостерігаються зниження антиципаційних здібностей за всіма параметрами (часовим, просторовим, особистісно−ситуативним), схильність до моноваріантного типу прогнозування та очікування переважно сприятливих результатів. Антиципаційна неспроможність при неврастенії взаємопов'язана з використанням копінгів у вигляді відволікання, при дисоціативних розладах − емоцій, при тривожно−фобічних розладах − уникнення.

Ключові слова: невротичні розлади, антиципаційна спроможність, копінг−стратегії.

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОПИНГ−ПОВЕДЕНИЯ И АНТИЦИПАЦИОННОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У БОЛЬНЫХ С НЕВРОТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

О. С. МАРУТА

Проанализированы копинг−стратегии и прогностическая компетентность больных с различными формами невротических расстройств. Показано, что при данной патологии наблюдаются снижение антиципационных способностей по всем параметрам (временному, пространственному, личностно−ситуативному), склонность к моновариантному типу прогнозирования и ожидание преимущественно благоприятных результатов. Антиципационная несостоятельность при неврастении взаимосвязана с использованием копингов в виде отвлечения, при диссоциативных расстройствах − эмоций, при тревожно−фобических расстройствах − избегания.

Ключевые слова: невротические расстройства, антиципационная состоятельность, копинг−стратегии.

THE RELATIONSHIP OF COPING BEHAVIOR AND ANTICIPATION CONSISTENCY IN PATIENTS WITH NEUROTIC PATHOLOGY

O. S. MARUTA

Coping strategies and prognostic competence of patients with different types of neurotic disorders were analyzed. It is shown that this pathology was characterized by reduction of anticipation abilities in all aspects (temporal, spatial, personal and situational), the propensity to monovariant type of prediction, expectations for mostly favorable results. Anticipation inconsistency in neurasthenia is associated with application of such coping as distraction, in dissociative disorders − emotions, in anxiety disorders − avoidance.

Key words: neurotic disorders, anticipation consistency, coping strategies.Скачать в формате PDF (494 KB)
Наверх