Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 10, №3' 2015г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ІНДИВІДУАЛЬНО−ТИПОЛОГІЧНИЙ (ІНТРОВЕРТОВАНИЙ) І ФАКТОРНО−ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОСОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Канд. психол. наук доц. О. В. КОРНІЄНКО
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Подано результати індивідуально−психологічного (інтровертованого) та факторно−порівняльного аналізу показників психосоматичного здоров'я юнаків та дівчат − інтровертів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Установлено провідну роль та вплив інтроверсії/екстраверсії, емоційної стабільності/нестабільності (за двофакторною теорією особистості H. Eysenk) на психосоматичне здоров'я студентської молоді.

Ключові слова: психодіагностика, психосоматичне здоров'я, юнаки і дівчата − інтроверти.

ИНДИВИДУАЛЬНО−ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ (ИНТРОВЕРТИРОВАННЫЙ) И ФАКТОРНО−СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ КИЕВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО

А. В. КОРНИЕНКО

Представлены результаты индивидуально−психологического (интровертированого) и факторно−сравнительного анализа показателей психосоматического здоровья юношей и девушек − интровертов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Установлены ведущая роль и влияние интроверсии/экстраверсии, эмоциональной устойчивости/неустойчивости (по двухфакторной теории личности H. Eysenk) на психосоматическое здоровье студенческой молодежи.

Ключевые слова: психодиагностика, психосоматическое здоровье, юноши и девушки − интроверты.

INDIVIDUAL−TYPOLOGICAL (INTROVERTED) AND FACTOR−COMPARATIVE ANALYSIS OF PSYCHOSOMATIC HEALTH IN STUDENTS OF KYIV NATIONAL TARAS SCHEVCHENKO UNIVERSITY

O. V. KORNIENKO

The author reports the findings of individually−psychological (introverted) and factor−comparative analysis of psychosomatic health of male and female students (introverts) of Kyiv National Taras Shevchenko University. The leading role and effects of introversion/extraversion, emotional stability/instability (by H. Eysenk's two−factor theory of personality) on psychosomatic health of the students was revealed.

Key words: psychodiagnosis, psychosomatic health, introverted boys and girls.Скачать в формате PDF (496 KB)
Наверх