Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 10, №2' 2015г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

КЛІНІКО−ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗЛАДІВ АДАПТАЦІЇ У ЛІКАРІВ−ІНТЕРНІВ

Канд. мед. наук доц. В. В. В'ЮН
Харківський національний медичний університет

За результатами дослідження виділено основні клініко−психопатологічні синдроми (тривожно−депресивні, депресивні та невротичні розлади), що розвиваються у лікарів−інтернів під час проходження інтернатури. Серед їх клінічних проявів домінують знижений фон настрою, почуття тривоги, загальна слабкість і втомлюваність. Зазначено необхідність створення адекватної системи психокорекційних заходів, головною метою якої є подолання провідних симптомів при порушеннях у лікарів−інтернів, що страждають на розлади адаптації.

Ключові слова: психологічна адаптація, професійна діяльність лікаря−інтерна, дезадаптація, клінічні симптоми.

КЛИНИКО−ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССТРОЙСТВ АДАПТАЦИИ У ВРАЧЕЙ−ИНТЕРНОВ

В. В. ВЬЮН

По результатам исследования выделены основные клинико−психопатологические синдромы (тревожно−депрессивные, депрессивные и невротические расстройства), которые развиваются у врачей−интернов во время прохождения интернатуры. Среди их клинических проявлений доминируют сниженный фон настроения, чувство тревоги, общая слабость и утомляемость. Указано на необходимость создания адекватной системы психокоррекционных мероприятий, главная цель которых − преодоление ведущих симптомов при нарушениях у врачей−интернов, страдающих расстройствами адаптации.

Ключевые слова: психологическая адаптация, профессиональная деятельность врача−интерна, дезадаптация, клинические симптомы.

CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGICAL FEATURES OF ADJUSTMENT DISORDERS IN MEDICAL INTERNS

V. V. VYUN

The study identified the main clinical and psychopathological syndromes (anxiety−depression, depressive and neurotic disorders) that occur in medical interns during the internship. Decreased mood, anxiety, general malaise and fatigue dominate among their clinical manifestations. The need to establish an adequate system of psychocorrection measures with the purpose to overcome the major symptoms of disorders in medical interns suffering from adjustment disorders was emphasized.

Key words: psychological adaptation, professional activities of medical interns, maladjustment, clinical symptoms.Скачать в формате PDF (514 KB)
Наверх