Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 10, №2' 2015г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ДИНАМІКА ПСИХОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИ КОМПЛЕКСНІЙ ОПІОЇДНІЙ ДЕТОКСИКАЦІЇ

Канд. психол. наук О. Є. САМАРА
Одеський національний медичний університет імені І. І. Мечникова

Проведено дослідження динаміки психологічних показників при комплексній опіоїдній детоксикації у пацієнтів із наркотичною залежністю на 1−у та 4−у добу їх перебування в клініці за восьмиколірним тестом Люшера, методикою САН. Структуру особистості досліджено за методикою ММPI. Установлено, що при надходженні до клініки хворі негативно оцінювали своє самопочуття, активність та настрій вважали суб'єктивно нижчими за середній рівень. На 4−у добу спостерігалися залишкові явища абстиненції, а завдяки проведеній швидкій комплексній детоксикації у пацієнтів статистично значуще зросли показники суб'єктивного рівня самопочуття (р < 0,01), активності (р < 0,05), настрою (р < 0,01).

Ключові слова: психологічні показники, динаміка, опійна наркоманія, мембранний плазмаферез, детоксикація.

ДИНАМИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ ОПИОИДНОЙ ДЕТОКСИКАЦИИ

О. Е. САМАРА

Проведено исследование динамики психологических показателей при комплексной опиоидной детоксикации у пациентов с наркотической зависимостью на 1−е и 4−е сутки их пребывания в клинике по восьмицветовому тесту Люшера, методике САН. Структура личности изучалась с помощью методики ММРI. Установлено, что при поступлении в клинику больные негативно оценивали свое самочувствие, активность и настроение считали субъективно ниже среднего уровня. На 4−е сутки наблюдались остаточные явления абстиненции, а благодаря проведенной быстрой комплексной детоксикации у пациентов статистически значимо возросли показатели субъективного уровня самочувствия (р < 0,01), активности (р < 0,05), настроения (р < 0,01).

Ключевые слова: психологические показатели, динамика, опийная наркомания, мембранный плазмаферез, детоксикация.

DYNAMICS OF PSYCHOLOGICAL PARAMETERS AT COMPLEX OPIOID DETOXIFICATION

O. YE. SAMARA

The changes in psychological parameters at complex opioid detoxification were investigated in patients with drug addiction on days 1 and 4 of their hospital stay using eight−color version of Luscher test, WAM (well−being, activity and mood) inventory. The personality structure was studied using MMPI. It was established that on admission the patients negatively evaluated their health; activity and mood were subjectively assessed as below average. On day 4 the residual effects of abstinence were observed and the rapid complex detoxification in patients elevated the levels of parameters of well−being (p < 0.01), activity (p < 0.05), and mood (p < 0.01).

Key words: psychological parameters, dynamics, opiate addiction, membrane plasmapheresis, detoxification.Скачать в формате PDF (530 KB)
Наверх