Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 10, №2' 2015г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

КОГНІТИВНО−ПОВЕДІНКОВА КОРЕКЦІЯ ПСИХОЕМОЦІЙНИХ І ВОЛЬОВИХ СТАНІВ, СПРИЧИНЕНИХ ПЕРЕЖИТИМ ГОРЕМ, У ЖІНОК

В. П. КУЛЬТЕНКО
Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, Київ

Визначено ефективність когнітивно−поведінкової терапії (корекції) психоемоційних та вольових станів у жінок, на яких вплинули тривога, тривожні переживання (горе). У результаті такої терапії (корекції) було досягнуто 50−60 % успіху після швидкого виявлення причини тривоги (горя) та створення позитивного періоду адаптації особистості. Особливу увагу приділено патопсихологічній діагностиці, зокрема тематичному аперцептивному тесту, який рекомендують використовувати на початкових етапах індивідуальної психотерапії, і шкалі діагностики особистісної та ситуаційної тривоги Спілбергера − Ханіна, що дає змогу виявити перші істотні уточнення про якість інтегральної тривоги та самооцінки особистості.

Ключові слова: когнітивно−поведінкова терапія (корекція), психоемоційні стани, вольові стани, тривожні переживання (горе).

КОГНИТИВНО−ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ И ВОЛЕВЫХ СОСТОЯНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ПЕРЕЖИТЫМ ГОРЕМ, У ЖЕНЩИН

В. П. КУЛЬТЕНКО

Определена эффективность когнитивно−поведенческой терапии (коррекции) психоэмоциональных и волевых состояний у женщин, на которых повлияли тревога, тревожные переживания (горе). В результате такой терапии (коррекции) было достигнуто 50−60 % успеха после быстрого выявления причины тревоги (горя) и создания положительного периода адаптации личности. Особое внимание уделено патопсихологической диагностике, в частности тематическому апперцептивному тесту, который рекомендуют использовать на начальных этапах индивидуальной психотерапии, и шкале диагностики личностной и ситуационной тревоги Спилбергера − Ханина, позволяющей выявить первые существенные уточнения о качестве интегральной тревоги и самооценки личности.

Ключевые слова: когнитивно−поведенческая терапия (коррекция), психоэмоциональные состояния, волевые состояния, тревожные переживания (горе).

COGNITIVE−BEHAVIORAL CORRECTION OF PSYCHOEMOTIONAL AND VOLITIONAL STATES IN WOMEN CAUSED BY EXPERIENCED GRIEF

V. P. KULTENKO

The effectiveness of cognitive−behavioral therapy (correction) of psychoemotional and volitional states in women, influenced by anxiety, anxiety experience (grief) was determined. This therapy (correction) allowed to achieve 50−60 % of success rate after a rapid identification of the causes of anxiety (grief) and creation a positive period of personality adaptation. Special attention was paid to psychological diagnosis, in particular, Thematic Apperception Test, which is recommended to use in the initial stages of individual psychotherapy, and the scale of trait and state anxiety by Spielberg − Hanin, which allows to determine the first significant details of the quality of integrated anxiety and self−identity.

Key words: cognitive−behavioral therapy (correction), psychoemotional states, volitional states, anxiety experience (grief).Скачать в формате PDF (509 KB)
Наверх