Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 10, №1' 2015г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНИХ РИС ЖІНОК ІЗ ФІЗІОЛОГІЧНИМ ПЕРЕБІГОМ ВАГІТНОСТІ У СВІТЛІ ЇХ МЕДИКО−ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ

О. А. БОЖУК
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Київ

Вивчено особистісні риси жінок із фізіологічним перебігом вагітності. Вагітні, які не відчували страху перед пологами і мали задовільний психоемоційний стан, відзначалися роздратованістю, реактивною агресивністю, інтровертованістю та фемінністю. Жінки з порушеннями психоемоційної сфери, які боялися народжувати, мали такі особистісні особливості − комунікабельність, екстравертованість, маскулінність. Підкреслено важливість психологічного супроводу під час вагітності, оскільки відбувається трансформація особистості жінки, змінюється її Я−концепція.

Ключові слова: вагітність, особистість, Я−концепція, психологічний супровід.

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНЫХ ЧЕРТ ЖЕНЩИН С ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ТЕЧЕНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ В СВЕТЕ ИХ МЕДИКО−ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

Е. А. БОЖУК

Изучены личностные черты женщин с физиологическим течением беременности. Беременные, которые не испытывали страх перед родами и имели удовлетворительное психоэмоциональное состояние, отличались раздражительностью, реактивной агрессивностью, интровертированностью и феминностью. Женщины с нарушениями психоэмоциональной сферы, которые боялись рожать, имели такие личностные особенности: общительность, экстравертированность, маскулинность. Подчеркнута важность психологического сопровождения во время беременности, поскольку происходит трансформация личности женщины, меняется ее Я−концепция.

Ключевые слова: беременность, личность, Я−концепция, психологическое сопровождение.

FEATURES OF PERSONALITY TRAITS IN WOMEN WITH PHYSIOLOGICAL PREGNANCY IN VIEW OF THEIR MEDICAL PSYCHOLOGICAL SUPPORT

O. A. BOZHUK

Personality traits were investigated in women with physiological pregnancy. Pregnant women who did not feel fear of childbirth and had satisfactory psychoemotional state demonstrated marked irritability, reactive aggression, introversion and femininity. The women with impaired psychoemotional sphere, who were afraid of childbirth, had such personal characteristics as communication, extraversion, masculinity. The importance of psychological support during pregnancy is emphasized because of transformation of the woman's personality and changes in her self−concept.

Key words: pregnancy, personality, self−concept, psychological support.Скачать в формате PDF (543 KB)
Наверх