Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 9, №4' 2014г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН ВАГІТНИХ В АСПЕКТІ ЇХ МЕДИКО−ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ

О. А. БОЖУК
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

Оцінено психоемоційний стан вагітних для визначення доцільності надання їм психологічної допомоги. Критерій − страх перед пологами, а саме щодо здоров'я матері й дитини, пов'язаний із психологічним і сімейним компонентами. У групі вагітних, які бояться пологів, були високі показники особистісної тривожності, їм запропоновано відвідування психокорекційних занять. Жінкам, які не відчувають страху перед пологами, але схильні до депресивності, рекомендовано пройти псіхоосвітню програму.

Ключові слова: емоційна прив'язаність, домінанта вагітності, материнська ідентичність, фізіологічна вагітність, тривога, депресія, психоемоційний стан.

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ БЕРЕМЕННЫХ В АСПЕКТЕ ИХ МЕДИКО−ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

Е. А. БОЖУК

Оценено психоэмоциональное состояние беременных для определения целесообразности предоставления им психологической помощи. Критерий − страх перед родами, а именно относительно здоровья матери и ребенка, связан с психологическим и семейным компонентами. В группе беременных, которые боятся родов, были высокие показатели личностной тревожности, им предложено посещение психокоррекционных занятий. Женщинам, которые не испытывают страха перед родами, но подвержены депрессивности, рекомендуется пройти психообразовательную программу.

Ключевые слова: эмоциональная привязанность, доминанта беременности, материнская идентичность, физиологическая беременность, тревога, депрессия, психоэмоциональное состояние.

PSYCHOEMOTIONAL STATE OF PREGNANT WOMEN IN THE ASPECT OF THEIR MEDICAL PSYCHOLOGICAL MANAGEMENT

O. A. BOZHUK

Psychoemotional state of pregnant women was assessed with the purpose to determine feasibility of providing them with psychological aid. Fear of childbirth, namely maternal and child health, related to psychological and family components, was used as a criterion. In the group of pregnant women with fear of childbirth demonstrated high rates of trait anxiety; they were suggested visiting psychocorrection classes. Women who do not feel fear of childbirth but prone to depression were recommended to undergo psyhoeducation programs.

Key words: emotional attachment, pregnancy dominant, maternal identity, physiological pregnancy, anxiety, depression, psychoemotional state.Скачать в формате PDF (190 KB)
Наверх