Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

Том 14, №4' 2019г.

ПСИХИАТРИЯ

НЕЙРОКОГНІТИВНІ РОЗЛАДИ ПРИ ЕНДОГЕННИХ ПСИХОЗАХ З ЕПІЗОДИЧНИМ ПЕРЕБІГОМ ЯК СКЛАДОВА ПАТОПЕРСОНОЛОГІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ (порівняльний аналіз)

Канд. мед. наук доц. М. Є. ХОМІЦЬКИЙ
Запорізький державний медичний університет

Проаналізовано нейропсихологічні порушення у хворих на ендогенні психози з епізодичним типом перебігу в станах ремісії/інтермісії. При шизофренії виявлено нозоспецифічні відмінності як за поширеністю, так і за ступенем вираженості. Вивчення поведінки пацієнтів у ситуації тестування показало нозоспецифічні відмінності мотиваційного компонента пізнавальної діяльності та модусів соціальної взаємодії. Провідними механізмами зниження рапорту при афективних та шизоафективному розладах є пасивно−агресивна поведінка знецінювання процедури обстеження, а при шизофренії − емоційне збіднення та явища аутизації.

Ключові слова: шизоафективний розлад, шизофренія, афективні розлади, нейрокогніція, дезадаптація, патоперсонологічні трансформації.

  1. Diagnostic reliability in schizoaffective disorder / Murru A., Manchia M., Tusconi M., Carpiniello B., Pacchiarotti I., Colom F., Vieta E. // Bipolar Disorder– 2016. – Vol. 18(1). – P. 78–80.
  2. Марута Н. О. Сучасні напрямки у розробці інструментів для об'єктивної діагностики афективних розладів (огляд літератури) / Н. О. Марута, К. І. Лінська // Укр. вісн. психоневрології. – 2018. – Т. 26, вип. 1. – С. 110–115.
  3. Чугунов В. В. Медико−психологические предикторы продромального периода повторного эпизода рекуррентного депрессивного расстройства / В. В. Чугунов, Е. Н. Киреева // Запорожский медицинский журнал. – 2014, NN. 3. – С. 71–76.
  4. Цьона А. Р. Особливості негативної симптоматики та нейрокогнітивного дефіциту у хворих на шизофренію в стадії ремісії // Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Харків, 2017. – 20 с.
  5. Cognitive functioning and insight in schizophrenia and in schizoaffective disorder / Birindelli N., Montemagni C., Crivelli B., Bava I., Mancini I., Rocca P. // Rivista di Psichiatria (Journal of Psychiatry).– 49 (2).– 2014.– P. 77−83.
  6. Кузнецова С.Л., Коцюбинский А.П., Петрова Н.Н. Комплексный диагностический подход к оценке биопсихосоциального функционирования больных с эндогенными психическими расстройствами с позиций функционального диагноза. Часть 2 // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. – 2018. – T. 10, № 6(53) [Электронный ресурс]. – URL: http://mprj.ru.
  7. Психосоциальная и когнитивная терапия и реабилитация психически больных. Практическое руководство: коллективная монография / под ред. И.Я. Гуровича, А.Б. Шмуклера. – Москва: Медпрактика−М.– 2015. – 420 с.
  8. Вассерман Л. И., Дорофеева С. А., Меерсон Я. А. Методы нейропсихологической диагностики: Практическое руководство. – СПб.: Стройлеспечать, 1997. – 360 с.
  9. Комплексы психометрических методик для оценки когнитивных функций при шизофрении: методическое пособие / Т. А. Лепилкина, Г. Е. Рупчев, М. А. Морозова, С. Н. Ениколопов. – Центр образовательного и научного консалтинга г. Чехов, 2016. – 24 с.Завантажити в форматі PDF (132 KB)
Наверх