Попередня Наступня

ОСТАННІЙ НОМЕР

Том 14, №3' 2019г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХОЕМОЦІЙНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ ПРЕДИКТОРИ ПСИХІЧНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ РЕФЕРЕНТНИХ РОДИЧІВ ПАЦІЄНТІВ З ЕНДОГЕННИМИ ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ

Канд. мед. наук доц. А. О. КАМІНСЬКА
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Розглянуто особливості психоемоційної і поведінкової сфери референтних родичів пацієнтів із шизофренією та афективними розладами. Результати дослідження свідчать про те, що у процесі розвитку ендогенного психічного розладу у близького члена сім'ї емоційні, індивідуально−психологічні та комунікативні ресурси референтних родичів поступово виснажуються, що в кінцевому підсумку призводить до дистанціювання й уникання в ситуаціях внутрішньосімейної взаємодії.

Ключові слова: предиктори психічної дезадаптації, соціальний інтелект, копінг, референтні родичі, ендогенні психічні розлади.

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ РЕФЕРЕНТНЫХ РОДСТВЕННИКОВ ПАЦИЕНТОВ С ЭНДОГЕННЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

А. А. КАМИНСКАЯ

Рассмотрены особенности психоэмоциональной и поведенческой сфер референтных родственников пациентов с шизофренией и аффективными расстройствами. Результаты исследования свидетельствуют о том, что в процессе развития эндогенного психического расстройства у близкого члена семьи эмоциональные, индивидуально−психологические и коммуникативные ресурсы референтных родственников постепенно истощаются, что в конечном итоге приводит к дистанцированию и избеганию в ситуациях внутрисемейного взаимодействия.

Ключевые слова: предикторы психической дезадаптации, социальный интеллект, копинг, референтные родственники, эндогенные психические расстройства.

PSYCHOEMOTIONAL AND BEHAVIORAL PREDICTORS OF PSYCHIC DISADAPTATION IN FAMILY CAREGIVERS OF PATIENTS WITH ENDOGENOUS MENTAL DISORDERS

A. О. KAMINSKA

Features of psychoemotional and behavioral sphere of family caregivers of the patients with schizophrenia and affective disorders have been considered. The results of the study indicate that in developing endogenous mental disorders in a close family member, the emotional, individual−psychological and communicative resources of the family caregivers are gradually depleted, that ultimately leads to distancing and avoidance in family interaction.

Key words: predictors of mental disadaptation, social intelligence, coping, family caregivers, endogenous mental disorders.Завантажити в форматі PDF (159 KB)
Наверх