Попередня Наступня

ОСТАННІЙ НОМЕР

Том 14, №3' 2019г.

НАРКОЛОГИЯ

ОСОБЛИВОСТІ ПАТОПЛАСТИЧНОЇ МОДИФІКАЦІЇ ПСИХОПАТОЛОГІЧНИХ СИМПТОМІВ В ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ПРОГРАМІ ЗАМІСНОЇ ПІДТРИМУЮЧОЇ ТЕРАПІЇ

А. Д. ГОРОДОКІН
Запорізький державний медичний університет

Установлено особливості патопластичної модифікації психопатологічних симптомів в осіб, які перебувають на програмі замісної підтримуючої терапії. Визначено та ранжовано уточнені рівні прояву психопатологічних симптомів, що систематизовані у три класи: патоафективний, псевдоневротичний, психоорганічний. Названо фактори патопластичної модифікації симптомів.

Ключові слова: опіоїдна залежність, замісна підтримуюча терапія, психопатологічні симптоми.

ОСОБЕННОСТИ ПАТОПЛАСТИЧЕСКОЙ МОДИФИКАЦИИ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ У ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ПРОГРАММЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ

А. Д. ГОРОДОКИН

Установлены особенности патопластической модификации психопатологических симптомов у лиц, находящихся на программе заместительной поддерживающей терапии. Определены и ранжированы уточненные уровни проявления психопатологических симптомов, систематизированных в три класса: патоаффективний, псевдоневротический, психоорганический. Названы факторы патопластической модификации симптомов.

Ключевые слова: опиоидная зависимость, заместительная поддерживающая терапия, психопатологические симптомы.

FEATURES OF PATHOPLASTIC MODIFICATION OF PSYCHOPATHOLOGICAL SYMPTOMS IN PERSONS UNDERWENT SUBSTITUTION MAINTENANCE THERAPY PROGRAM

A. D. GORODOKIN

The features of pathoplastic modification of psychopathological symptoms in persons, who underwent the substitution maintenance therapy program, were established. The specified and ranked levels of psychopathological symptom manifestations were classified into three groups such as: pathoaffective, pseudoneurotic, and psychoorganic ones. The factors of pathoplastic modification of symptoms were emphasized.

Key words: opioid addiction, substitution maintenance therapy, psychopathological symptoms.Завантажити в форматі PDF (119 KB)
Наверх