Предыдущая Следующая

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР

Том 14, №1' 2019г.

ПСИХИАТРИЯ

КЛІНІКО−ПСИХОПАТОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕМІСІЙ ПАРАНОЇДНОЇ ШИЗОФРЕНІЇ З ЕПІЗОДИЧНИМ ПЕРЕБІГОМ ТА ШИЗОАФЕКТИВНОГО РОЗЛАДУ У КОНТЕКСТІ ПОСТМАНІФЕСТНИХ ПАТОПЕРСОНОЛОГІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ (компаративний клініко−етологічний аналіз)

Канд. мед. наук М. Є. ХОМІЦЬКИЙ
Запорізький державний медичний університет

Проведено компаративний аналіз клініко−етологічних характеристик соціально−комунікативної поведінки пацієнтів із параноїдною шизофренією та шизоафективним розладом у період ремісії. Отримані результати свідчать про наявність ознак нозоспецифічних постманіфестних патоперсонологічних трансформацій та можуть бути використанні для диференційної діагностики.

Ключові слова: шизоафективний розлад, шизофренія, клініка, поведінка, патоперсонологічні особливості, компаративний аналіз.

КЛИНИКО−ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕМИССИЙ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИИ С ЭПИЗОДИЧЕСКИМ ТЕЧЕНИЕМ И ШИЗОАФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА В КОНТЕКСТЕ ПОСТМАНИФЕСТНЫХ ПАТОПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ (компаративный клинико−этологический анализ)

Н. Е. ХОМИЦКИЙ

Проведен компаративный анализ клинико−этологических характеристик социально−коммуникативного поведения пациентов с параноидной шизофренией и шизоаффективным расстройством в период ремиссии. Полученные результаты свидетельствуют о наличии признаков нозоспецифических постманифестных патоперсонологических трансформаций и могут быть использованы для дифференциальной диагностики.

Ключевые слова: шизоаффективное расстройство, шизофрения, клиника, поведение, патоперсонологические особенности, компаративный анализ.

CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF REMISSIONS IN PARANOID SCHIZOPHRENIA WITH EPISODIC COURSE AND SCHIZOAFFECTIVE DISORDER IN CONTEXT OF PATHOPERSONOLOGICAL TRANSFORMATIONS IN POST−MANIFESTATION PERIOD (clinical−ethological analysis)

M. Ye. KHOMITSKYI

Clinical and ethological characteristics of socio−communicative behavior in patients with paranoid schizophrenia and schizoaffective disorder were comparatively analyzed during remission. Our findings testify to the presence of nosospecific pathopersonological transformations in post−manifestation period and may be used for differential diagnosis.

Key words: schizoaffective disorder, schizophrenia, clinic, behavior, pathopersonological features, comparative analysis.Скачать в формате PDF (163 KB)
Наверх