Предыдущая Следующая

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР

Том 14, №1' 2019г.

ПСИХИАТРИЯ

РОЛЬ НЕЙРОБІОЛОГІЧНОЇ АУГМЕНТАЦІЇ В ЛІКУВАННІ ТЕРАПЕВТИЧНО РЕЗИСТЕНТНИХ ДЕПРЕСІЙ

р мед. наук проф. Л. В. РАХМАН1, д-р мед. наук проф. Р. І. БІЛОБРИВКА1, канд. мед. наук доц. О. Ю. ПЛЕВАЧУК1, канд. мед. наук Я. В. ШПИЛЬОВИЙ1, М. О. ОСАДЦЯ2
1 Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
2 КЗ ЛОР "Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня"

Спираючись на біопсихосоціальну модель розвитку терапевтично резистентних депресій, було проаналізовано показники хронічного оксидативного стресу у пацієнтів з цією патологією. Результати роботи засвідчили порушення рівноваги анти− та прооксидантної систем у бік підвищення активності останньої. Запропонована комплексна схема (комбінація антидепресантів та цитиколіну) в лікуванні терапевтично резистентних депресій сприяла швидшій стійкій редукції психопатологічної симптоматики, істотно зменшувала вираженість оксидативного стресу, відчутно покращувала якість життя пацієнтів.

Ключові слова: терапевтично резистентні депресії, перекисне окислення ліпідів, лікування.

РОЛЬ НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ АУГМЕНТАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИ РЕЗИСТЕНТНЫХ ДЕПРЕСCИЙ

Л. В. РАХМАН, Р. И. БИЛОБРЫВКА, О. Ю. ПЛЕВАЧУК, Я. В. ШПИЛЕВОЙ, М. О. ОСАДЦЯ

Опираясь на биопсихосоциальную модель развития терапевтически резистентных депрессий, были проанализированы показатели хронического оксидативного стресса у пациентов с этой патологией. Результаты работы показали нарушения равновесия анти− и прооксидантной систем в сторону повышения активности последней. Предложенная комплексная схема (комбинация антидепрессантов и цитиколина) в лечении терапевтически резистентных депрессий способствовала быстрой устойчивой редукции психопатологической симптоматики, существенно уменьшала выраженность оксидативного стресса, ощутимо улучшала качество жизни пациентов.

Ключевые слова: терапевтически резистентные депрессии, перекисное окисление липидов, лечение.

ROLE OF NEUROBIOLOGICAL AUGMENTATION IN THERAPY OF TREATMENT−RESISTANT DEPRESSION

L. V. RAKHMAN, R. I. BILOBRYVKA, O. Yu. PLEVACHUK, Ya. V. SHPYLOVYI, M. O. OSADTSIA

Based on a biopsychosocial model of treatment−resistant depression development, we have analyzed here the indices of chronic oxidative stress in patients with this pathology. Our findings showed an imbalance of anti− and prooxidant systems towards an increase in the activity of the latter. The proposed combined protocol (combination of antidepressants and citicoline) in therapy of treatment−resistant depressions contributed to a more rapid, steady reduction of psychopathological symptoms, significantly reduced the severity of oxidative stress, and significantly improved the life quality of patients.

Key words: treatment−resistant depressions, lipid peroxidation, therapy.Скачать в формате PDF (176 KB)
Наверх