Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 13, №3' 2018г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ОСОБИСТІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦІЄНТІВ В ДИНАМІЦІ ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ

В. Ю. ФЕДЧЕНКО
ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України", Харків

Подано результати аналізу особистісної трансформації пацієнтів із рекурентними депресивними розладами залежно від тривалості досвіду захворювання. Встановлено динаміку використання провідних копінг−стратегій, особистісних орієнтацій та особливостей суб’єктивного сприйняття хворими індивідуального часу на різних етапах перебігу хвороби. Показано, що зі збільшенням кількості депресивних епізодів особистість зазнає певних трансформацій із поступовим формуванням депресивного стилю поведінки.

Ключові слова: рекурентний депресивний розлад, копінг−стратегії, сприйняття індивідуального часу, особистісні орієнтації, депресивна поведінка.

ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦИЕНТОВ В ДИНАМИКЕ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ

В. Ю. ФЕДЧЕНКО

Представлены результаты анализа личностной трансформации пациентов с рекуррентными депрессивными расстройствами в зависимости от продолжительности опыта заболевания. Установлена динамика использования ведущих копинг−стратегий, личностных ориентаций и особенностей субъективного восприятия больными индивидуального времени на разных этапах течения болезни. Показано, что с увеличением количества депрессивных эпизодов личность претерпевает определенные трансформации с постепенным формированием депрессивного стиля поведения.

Ключевые слова: рекуррентное депрессивное расстройство, копинг−стратегии, восприятие индивидуального времени, личностные ориентации, депрессивное поведение.

PERSONALITY CHARACTERISTICS OF PATIENTS IN THE DYNAMICS OF DEPRESSIVE DISORDERS

V. Yu. FEDCHENKO

The article presents the results of the analysis of personality transformation of patients with recurrent depressive disorders, depending on the duration of the depressive experience. The dynamics of the use of leading coping strategies, personal orientations and the peculiarities of subjective perception of individual time at different stages of the disease were revealed. It was established that with the increase in the number of depressive episodes, the personality undergoes certain transformations with the gradual formation of a depressive style of behavior.

Key words: recurrent depressive disorder, coping strategies, perception of individual time, personality orientations, depressive behavior.Скачать в формате PDF (148 KB)
Наверх