Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 13, №3' 2018г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЛІКАРІВ, ЯКІ НАДАЮТЬ ДОПОМОГУ ПАЦІЄНТАМ ІЗ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

Канд. мед. наук Т. П. ЯВОРСЬКА
Харківська медична академія післядипломної освіти

Досліджено прояви емоційного інтелекту як психологічної компетенції медичних працівників, що надають допомогу пацієнтам із цереброваскулярними захворюваннями, та визначено мішені медико−психологічної допомоги у створенні здоров’яцентрованого підходу у лікувальному процесі. Вказано на необхідність розробки та впровадження медико−психологічних заходів, спрямованих на підвищення комунікативної компетентності лікарів, шляхом проведення комунікативних тренінгів та психоосвітніх семінарів.

Ключові слова: емоційний інтелект, комунікативна компетентність, лікарі, цереброваскулярні захворювання.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ВРАЧЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ С ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Т. П. ЯВОРСКАЯ

Исследованы проявления эмоционального интеллекта как психологической компетенции медицинских работников, которые оказывают помощь пациентам с цереброваскулярными заболеваниями, и определены мишени медико−психологической помощи в создании здоровьецентрированого подхода в лечебном процессе. Указано на необходимость разработки и внедрения медико−психологических мероприятий, направленных на повышение коммуникативной компетентности врачей, путем проведения коммуникативных тренингов и психообразовательных семинаров.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, коммуникативная компетентность, врачи, цереброваскулярные заболевания.

EMOTIONAL INTELLIGENCE IN DOCTORS WHO PROVIDE MEDICAL HELP TO PATIENTS WITH CEREBROVASCULAR DISEASES

T. P. YAVORSKA

Emotional intelligence as a psychological competence in doctors who render medical aid to patients with cerebrovascular diseases was investigated; the targets of medical psychological aid in creating health−centered approach in the treatment process were determined. The obtained findings indicate the need to develop and implement medical psychological measures aimed at enhancing the communicative competence of doctors through conducting communicative trainings and psychoeducational seminars.

Key words: emotional intelligence, communicative competence, doctors, cerebrovascular diseases.Скачать в формате PDF (141 KB)
Наверх