Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 13, №1' 2018г.

ПСИХИАТРИЯ

ПРОФІЛАКТИКА ПОСТІНСУЛЬТНОЇ ДЕПРЕСІЇ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Д-р мед. наук проф. В. В. БАБІЄНКО, канд. мед. наук Є. О. ГРИГОР'ЄВ, канд. мед. наук В. Ю. ЛЕВКОВСЬКА, Т. А. КОРОЛЬОВА
Одеський національний медичний університет

Обґрунтовано необхідність у перегляді методів ранньої діагностики та застосування сучасних технологій при діагностиці та профілактиці постінсультних депресій. Синтез та аналіз науково−теоретичних надбань і результатів експериментальних досліджень були спрямовані на визначення адекватного методу профілактики цього захворювання.

Ключові слова: інсульт, діагностика, депресія, профілактика, нейрохірургія, ішемічний інсульт, геморагічний інсульт, постінсультні депресії.

ПРОФИЛАКТИКА ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ДЕПРЕССИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

В. В. БАБИЕНКО, Е. А. ГРИГОРЬЕВ, В. Ю. ЛЕВКОВСКАЯ, Т. А. КОРОЛЕВА

Обоснована необходимость в пересмотре методов ранней диагностики и применения современных технологий при диагностике и профилактике постинсультных депрессий. Синтез и анализ научно−теоретических достижений и результатов экспериментальных исследований были направлены на определение адекватного метода профилактики этого заболевания.

Ключевые слова: инсульт, диагностика, депрессия, профилактика, нейрохирургия, ишемический инсульт, геморрагический инсульт, постинсультные депрессии.

POST−STROKE DEPRESSION PREVENTION: MODERNITY TRENDS

V. V. BABIIENKO, Ye. O. HRYHORIEV, V. Yu. LEVKOVSKA, T. A. KOROLOVA

The need to review the methods of early diagnosis and the use of modern technologies in the diagnosis and prevention of post−stroke depression was substantiated. Synthesis and analysis of scientific and theoretical achievements and the results of experimental research were aimed at determining an adequate method of prevention of this disease.

Key words: stroke, diagnosis, depression, prevention, neurosurgery, ischemic stroke, hemorrhagic stroke, post−stroke depression.Скачать в формате PDF (131 KB)
Наверх