Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 12, №4' 2017г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНІ ТА НОЗОСТРУКТУРАЛЬНІ СКЛАДОВІ ПОРУШЕНЬ СНУ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ − УЧАСНИКІВ АТО

Канд. мед. наук Н. В. ДАНІЛЕВСЬКА
Запорізький державний медичний університет МОЗ України

Проаналізовано розповсюдженість, нозологічну та синдромальну структуру порушень сну у військовослужбовців − учасників АТО, у яких на госпітальному етапі медичної реабілітації виявлялися ознаки психічних порушень. Визначено етіопатогенетичні чинники виникнення розладів сну, встановлено домінуючі серед них. Окремо виділено специфічні феномени порушення сну.

Ключові слова: порушення сну, диссомнія, інсомнія, етіологія, військовослужбовці, АТО.

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ И НОЗОСТРУКТУРАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАРУШЕНИЙ СНА У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ − УЧАСТНИКОВ АТО

Н. В. ДАНИЛЕВСКАЯ

Проанализированы распространенность, нозологическая и синдромальная структура нарушений сна у военнослужащих − участников АТО, у которых на госпитальном этапе медицинской реабилитации проявлялись признаки психических нарушений. Определены этиопатогенетические факторы возникновения расстройств сна, установлены доминирующие среди них. Отдельно выделены специфические феномены нарушения сна.

Ключевые слова: нарушения сна, диссомния, инсомния, этиология, военнослужащие, АТО.

ETIOPATHOGENETIC AND NOSOSTRUCTURAL COMPONENTS OF SLEEP DISORDER IN SERVICEMEN PARTICIPATING IN ANTITERRORIST OPERATION

N. V. DANILEVSKA

The prevalence, nosological and syndromic structure of sleep disorders in servicemen participating in the antiterrorist operation, in which the signs of mental disorders were revealed at the hospital stage of medical rehabilitation, were analyzed. The etiopathogenetic factors of sleep disorders development were determined; the dominant ones were established. The specific phenomena of sleep disorder were identified.

Key words: sleep disorders, dyssomnia, insomnia, etiology, servicemen, antiterrorist operation.Скачать в формате PDF (112 KB)
Наверх