Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 12, №3' 2017г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКО−ПСИХОПАТОЛОГІЧНОЇ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ ТА ПАТОМОРФОЗУ ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ ЕНДОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ

Д-р мед. наук проф. Н. Г. ПШУК, канд. мед. наук О. О. БЕЛОВ, Н. П. КИРИЛЮК
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

На основі медичної документації хворих досліджено клініко−психопатологічні особливості та патоморфоз депресивних розладів ендогенного характеру. Виявлено тенденцію до збільшення ініціальної симптоматики депресивних розладів, переважно соматовегетативного та астенічного характеру, а у маніфестному періоді − зменшення астенічної симптоматики та суїцидальних тенденцій зі зростанням проявів тривоги і соматовегетативної симптоматики.

Ключові слова: депресивні розлади, клініко−психопатологічна феноменологія, патоморфоз.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО−ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФЕНОМЕНОЛОГИИ И ПАТОМОРФОЗА ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ЭНДОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

ПШУК Н. Г., БЕЛОВ А. А., КИРИЛЮК Н. П.

На основе медицинской документации больных исследованы клинико−психопатологические особенности и патоморфоз депрессивных расстройств эндогенного характера. Выявлена тенденция к увеличению инициальной симптоматики депрессивных расстройств, преимущественно соматовегетативного и астенического характера, а в манифестном периоде − уменьшение астенической симптоматики и суицидальных тенденций с ростом проявлений тревоги и соматовегетативной симптоматики.

Ключевые слова: депрессивные расстройства, клинико−психопатологическая феноменология, патоморфоз.

THE FEATURES OF CLINICAL PSYCHOPATHOLOGICAL PHENOMENOLOGY AND PATHOMORPHISM OF ENDOGENOUS DEPRESSIVE DISORDERS

PSHUK N. H., BELOV O. O., KYRYLIUK N. P.

Medical records of the patients were used to investigate the clinical and psychopathological features and pathomorphism of endogenous depressive disorders. A tendency to increase of the initial symptoms of depressive disorders, mainly somatovegetative and asthenic, and within manifestations period to reduction of asthenic symptoms and suicidal tendencies and increase in the signs of anxiety and somatovegetative symptoms was revealed.

Key words: depressive disorders, clinical psychopathological phenomenology, pathomorphism.Скачать в формате PDF (104 KB)
Наверх