Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 12, №2' 2017г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ВИВЧЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОЗДІЙСНЕННЯ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Д-р психол. наук О. М. КОРНІЯКА
Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Київ

Подано результати емпіричного дослідження професійного самоздійснення у зв'язку з комунікативною компетентністю викладачів вищої школи. Установлено підвищення загального рівня професійного самоздійснення, а також зниження розвитку комунікативної компетентності у сфері ділового спілкування у фахівців науково−педагогічного профілю віком 40 років і старше.

Ключові слова: професійне самоздійснення, комунікативна компетентність, вміння слухати, вміння викладати свої думки, фахівці науково−педагогічного профілю.

ИЗУЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

О. Н. КОРНИЯКА

Представлены результаты эмпирического исследования профессионального самоосуществления в связи с коммуникативной компетентностью преподавателей высшей школы. Установлено повышение общего уровня профессионального самоосуществления, а также снижение развития коммуникативной компетентности в сфере делового общения у специалистов научно−педагогического профиля в возрасте 40 лет и старше.

Ключевые слова: профессиональное самоосуществление, коммуникативная компетентность, умение слушать, умение излагать свои мысли, специалисты научно−педагогического профиля.

INVESTIGATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN CONTEXT OF UNIVERSITY TEACHER PROFESSIONAL SELF−FULFILMENT

O. M. KORNIIAKA

The findings of empirical investigation of professional self−fulfillment are presented in connection with communicative competence of university teacher teachers. Increased general level of professional self−fulfillment, as well as reduction of communicative competence development in the field of business communication was revealed in the academics aged over 40.

Key words: professional self−fulfillment, communicative competence, ability to listen, ability to express thoughts, academics.Скачать в формате PDF (164 KB)
Наверх