Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 12, №2' 2017г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

КЛІНІКО−ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСІБ ІЗ РІЗНИМИ ФОРМАМИ ПОСТСТРЕСОВИХ ПСИХІЧНИХ ПОРУШЕНЬ

Д-р психол. наук проф. Л. Ф. ШЕСТОПАЛОВА1, канд. психол. наук В. А. КОЖЕВНІКОВА1, канд. психол. наук О. О. БОРОДАВКО1, канд. мед. наук С. С. КИРИЛЮК2
1 ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України", Харків
2 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Подано результати дослідження клініко−психологічних особливостей осіб із різними формами постстресових психічних порушень. Показано, що у клінічній картині таких розладів у комбатантів переважали симптоми гіперактивації та вторгнення, сполучені з порушеннями в емоційній та комунікативній сферах. У цивільних осіб, тимчасово переміщених із зони АТО, спостерігались окремі симптоми гіперактивації та уникання, а також емоційні розлади й ознаки астенізації.

Ключові слова: постстресові психічні розлади, посттравматичний стресовий розлад, розлади адаптації, комбатанти, цивільні особи, тимчасово переміщені із зони АТО.

КЛИНИКО−ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ПОСТСТРЕССОВИХ ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ

Л. Ф. ШЕСТОПАЛОВА, В. А. КОЖЕВНИКОВА, О. А. БОРОДАВКО, С. С. КИРИЛЮК

Представлены результаты исследования клинико−психологических особенностей лиц с различными формами постстрессовых психических нарушений. Показано, что в клинической картине таких расстройств у комбатантов доминировали симптомы гиперактивации и вторжения, сочетанные с нарушениями в эмоциональной и коммуникативной сферах. У гражданских лиц, временно перемещенных из зоны АТО, наблюдались отдельные симптомы гиперактивации и избегания, а также эмоциональные нарушения и признаки астенизации.

Ключевые слова: постстрессовые психические расстройства, посттравматическое стрессовое расстройство, расстройства адаптации, комбатанты, гражданские лица, временно перемещенные из зоны АТО.

CLINICAL PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF PERSONS WITH DIFFERENT FORMS OF POST−STRESS MENTAL DISORDERS

L. F. SHESTOPALOVA, V. A. KOZHEVNIKOVA, O. O. BORODAVKO, S. S. KYRYLIUK

The article presents the results of studying the features of the persons with different forms of post−stress mental disorders. It is shown that hyperactivation and invasion in conjunction with disorders in emotional and communicative spheres dominated in the clinical picture of such disorders in combatants. Civilians resettled from the ATO zone developed some symptoms of hyperactivity and avoidance as well as emotional disturbances and symptoms of asthenia.

Key words: post−stress mental disorders, post−traumatic stress disorder, adjustment disorders, combatants, civilians resettled from the ATO zone.Скачать в формате PDF (150 KB)
Наверх