Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 12, №1' 2017г.

ПСИХИАТРИЯ

СТРУКТУРНО−ДИНАМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ В УЧАСНИКІВ АТО НА ЕТАПІ РЕАБІЛІТАЦІЇ В САНАТОРНО−КУРОРТНИХ УМОВАХ

Д-р мед. наук проф. Б. В. МИХАЙЛОВ, д-р мед. наук проф. О. І. СЕРДЮК, канд. мед. наук І. Д. ВАШКІТЕ, канд. психол. наук Т. А. АЛІЄВА, С. О. ВЯЗЬМІТІНОВА
Харківська медична академія післядипломної освіти

Подано історичний екскурс у висвітленні питання виникнення різних розладів психіки та поведінки психогенного походження, зокрема посттравматичного стресового розладу. Розглянуто визначення, етіологію і патогенез, первинну діагностику посттравматичного стресового розладу у демобілізованих учасників АТО, що перебувають на реабілітації в санаторно−курортних умовах. Виділено основні групи (кластери) невротичних, патоперсонологічних і психопатологічних проявів у таких пацієнтів.

Ключові слова: посттравматичний стресовий розлад, дезадаптація, демобілізовані учасники АТО, програма медико−психологічної реабілітації, санаторно−курортні умови.

СТРУКТУРНО−ДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССОВОГО РАССТРОЙСТВА У УЧАСТНИКОВ АТО НА ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ В САНАТОРНО−КУРОРТНЫХ УСЛОВИЯХ

Б. В. МИХАЙЛОВ, А. И. СЕРДЮК, И. Д. ВАШКИТЕ, Т. А. АЛИЕВА, С. А. ВЯЗЬМИТИНОВА

Дан исторический экскурс в освещении вопроса возникновения различных расстройств психики и поведения психогенного происхождения, в частности посттравматического стрессового расстройства. Рассмотрены определение, этиология и патогенез, первичная диагностика посттравматического стрессового расстройства у демобилизованных участников АТО, находящихся на реабилитации в санаторно−курортных условиях. Выделены основные группы (кластеры) невротических, патоперсонологических и психопатологических проявлений у таких пациентов.

Ключевые слова: посттравматическое стрессовое расстройство, дезадаптация, демобилизованные участники АТО, программа медико−психологической реабилитации, санаторно−курортные условия.

STRUCTURAL AND DYNAMIC FEATURES OF POST−TRAUMATIC STRESS DISORDER IN PARTICIPANTS OF ANTITERRORIST OPERATION AT THE STAGE OF REHABILITATION IN RESORT CONDITIONS

B. V. MYKHAILOV, O. I. SERDIUK, I. D. VASHKITE, T. A. ALIIEVA, S. O. VIAZMITINOVA

Historical insight in the question of occurrence of various disorders and behavior mental of psychogenic origin, in particular post−traumatic stress disorder is presented. The questions of definition, etiology and pathogenesis, primary diagnosis of post−traumatic stress disorder in the demobilized participants of the antiterrorist operation treated in resort conditions are discussed. Basic groups (clusters) of neurotic, pathopersonological and psychopathological manifestations in this group of patients were distinguished.

Key words: post−traumatic stress disorder, maladjustment, demobilized participants of the antiterrorist operation, the program of medico−psychological rehabilitation, resort conditions.Скачать в формате PDF (137 KB)
Наверх