Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 11, №3' 2016г.

ПСИХИАТРИЯ

КЛІНІКО−ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ДРУЖИН І МАТЕРІВ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПАРАНОЇДНОЮ ШИЗОФРЕНІЄЮ

К. В. ШКОДА
Харківська медична академія післядипломної освіти

Вивчено клініко−психологічні особливості стану психоемоційної сфери дружин і матерів хворих на параноїдну шизофренію з тривалими термінами захворювання. Установлено, що полісиндромний характер психопатологічних проявів у їхній психоемоційній сфері формує складну клініко−психопатологічну картину і свідчить про наявність патологічних трансформацій. Отримані дані використано у розробленому комплексі заходів психологічної корекції психоемоційної сфери зазначеного контингенту.

Ключові слова: хворий на параноїдну шизофренію, родина, мати, дружина хворого на параноїдну шизофренію, психоемоційний стан.

КЛИНИКО−ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЖЕН И МАТЕРЕЙ ПАЦИЕНТОВ С ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ

К. В. ШКОДА

Изучены клинико−психологические особенности состояния психоэмоциональной сферы жен и матерей больных параноидной шизофренией с длительными сроками заболевания. Установлено, что полисиндромный характер психопатологических проявлений в их психоэмоциональной сфере формирует сложную клинико−психопатологическую картину и свидетельствует о наличии патологических трансформаций. Полученные данные использованы в разработанном ком−плексе мер психологической коррекции психоэмоциональной сферы указанного контингента.

Ключевые слова: больной параноидной шизофренией, семья, мать, жена больного параноидной шизофренией, психоэмоциональное состояние.

CLINICAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PSYCHOEMOTIONAL SPHERE IN WIVES AND MOTHERS OF THE PATIENTS WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA

K. V. SHKODA

The clinical and psychological characteristics of the state of psychoemotional sphere were investigated in wives and mothers of the pations with paranoid schizophrenia with long term illness. It was established that polysyndrome nature of the psychopathological manifestations in their psychoemotional sphere forms a complex psychopathological clinical picture and indicates the presence of pathological transformations. These data were used in the complex of measures of psychological correction of psychoemotional sphere of the specified group.

Key words: patient with paranoid schizophrenia, family, mother, wife of the patients with paranoid schizophrenia, psychoemotional state.Скачать в формате PDF (471 KB)
Наверх