Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 11, №1' 2016г.

ПСИХИАТРИЯ

ОСОБЛИВОСТІ ДЕПРЕСИВНИХ І ПАРАДЕПРЕСИВНИХ СТАНІВ У ХВОРИХ НА ШИЗОФРЕНІЮ

К. А. СІНЧА
Запорізький державний медичний університет

Визначено особливості депресивних та парадепресивних проявів у хворих на шизофренію, які розподілено за рівнями відповідно до клінічної вираженості. Проведено аналіз тривожної симптоматики, коморбідної депресивній. Виявлено взаємозалежність між депресивними та тривожними проявами у хворих на шизофренію. Виконано кореляційний аналіз результатів психодіагностичного та клініко−психопатологічного досліджень; надано гіпотези пояснення розбіжностей у кваліфікації депресивної симптоматики.

Ключові слова: шизофренія, депресія, тривога, психодіагностика, клінічне дослідження.

ОСОБЕННОСТИ ДЕПРЕССИВНЫХ И ПАРАДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ

Е. А. СИНЧА

Определены особенности депрессивных и парадепрессивних проявлений у больных шизофренией, которые распределены по уровням в соответствии с клинической выраженностью. Проведен анализ тревожной симптоматики, коморбидной депрессивной. Выявлена взаимозависимость между депрессивными и тревожными проявлениями у больных шизофренией. Выполнен корреляционный анализ результатов психодиагностического и клинико−психопатологического исследований; представлены гипотезы объяснения расхождений в квалификации депрессивной симптоматики.

Ключевые слова: шизофрения, депрессия, тревога, психодиагностика, клиническое исследование.

THE FEATURES OF DEPRESSIVE AND PARADEPRESSIVE STATES IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA

K. A. SINCHA

The features of predepressive and depressive manifestations were determined in patients with schizophrenia, which were distributed according to the levels of clinical severity. Anxiety, comorbid depressive symptoms were analyzed. Correlation between depression and anxiety manifestations was revealed in patients with schizophrenia. Correlation analysis between the findings of psychodiagnostic and clinical psychopathological investigation was done. The author hypothesizes about the explanation of the differences in qualification of depressive symptoms.

Key words: schizophrenia, depression, anxiety, psychological testing, clinical study.Скачать в формате PDF (504 KB)
Наверх