Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 10, №2' 2015г.

ПСИХИАТРИЯ

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КЛІНІКО−ПСИХОПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЯВІВ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ТРИВОЖНИМИ РОЗЛАДАМИ НЕВРОТИЧНОГО ТА ОРГАНІЧНОГО ГЕНЕЗУ

М. В. ЗАКЛАДНИЙ
ВДНЗ "Українська медична стоматологічна академія", Полтава

Встановлено відмінності суб'єктивної та об'єктивної оцінки наявності і вираженості у пацієнтів основних клініко−психопатологічних феноменів тривожних розладів невротичного й органічного генезу. Клінічна картина захворювання була більш вираженою у пацієнтів із тривожними розладами органічного походження. Визначено тенденцію до незначної недооцінки хворими обох груп тяжкості власної тривожної симптоматики і переоцінки значущості депресивних проявів. Отримані дані було покладено в основу розробки заходів психокорекції та психопрофілактики тривожних розладів у пацієнтів із невротичними або органічними порушеннями.

Ключові слова: тривожні розлади, невротичні розлади, органічні розлади, психопатологічна симптоматика.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИКО−ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ТРЕВОЖНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ НЕВРОТИЧЕСКОГО И ОРГАНИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА

М. В. ЗАКЛАДНЫЙ

Установлены различия субъективной и объективной оценки наличия и выраженности у пациентов основных клинико−психопатологических феноменов тревожных расстройств невротического и органического генеза. Клиническая картина заболевания была более выражена у пациентов с тревожными расстройствами органического происхождения. Определена тенденция к незначительной недооценке больными обеих групп тяжести собственной тревожной симптоматики и переоценке значимости депрессивных проявлений. Полученные данные были положены в основу разработки мероприятий психокоррекции и психопрофилактики тревожных расстройств у пациентов с невротическими или органическими нарушениями.

Ключевые слова: тревожные расстройства, невротические расстройства, органические расстройства, пси−хо−патологическая симптоматика.

COMPARATIVE ANALYSIS OF CLINICAL PSYCHOPATHOLOGICAL MANIFESTATIONS IN PATIENTS WITH ANXIETY DISORDERS OF NEUROTIC AND ORGANIC ORIGIN

M. V. ZAKLADNYI

The differences in subjective and objective evaluation of the presence and severity of major clinical psychopathological phenomena of anxiety disorders of neurotic and organic origin were determined. The clinical picture of the disease was more pronounced in patients with anxiety disorders of organic origin. The tendency to minor underestimation by the patients from the both groups of severity of the own anxiety symptoms and overestimation of the significance of depressive manifestations was identified. The obtained findings were used to develop the measures of psychocorrection and psychoprophylaxis of anxiety disorders in patients with neurotic or organic disorders.

Key words: anxiety disorders, neurotic disorders, organic disorders, psychopathological symptoms.Скачать в формате PDF (515 KB)
Наверх