Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 10, №2' 2015г.

ПСИХИАТРИЯ

АУГМЕНТАЦІЯ АТИПОВИМИ НЕЙРОЛЕПТИКАМИ ЯК НОВА СТРАТЕГІЯ В ЛІКУВАННІ ТЕРАПЕВТИЧНО РЕЗИСТЕНТНИХ ДЕПРЕСІЙ

Канд. мед. наук доц. Л. В. РАХМАН
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Визначено ефективність атипових нейролептиків у комплексному лікуванні терапевтично резистентних депресій. З позицій системного підходу було проведено комплексне обстеження та лікування 60 пацієнтів. 24−тижневий період спостереження та лікування засвідчив достовірно вищу ефективність аугментації кветіапіном схеми лікування терапевтично резистентних депресій порівняно з лікуванням антидепресантами групи селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну.

Ключові слова: терапевтично резистентні депресії, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну, атипові нейролептики, лікування.

АУГМЕНТАЦИЯ АТИПИЧНЫМИ НЕЙРОЛЕПТИКАМИ КАК НОВАЯ СТРАТЕГИЯ В ЛЕЧЕНИИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИ РЕЗИСТЕНТНЫХ ДЕПРЕССИЙ

Л. В. РАХМАН

Определена эффективность атипичных нейролептиков в комплексном лечении терапевтически резистентных депрессий. С позиций системного подхода было проведено комплексное обследование и лечение 60 пациентов. 24−недельный период наблюдения и лечения показал достоверно более высокую эффективность аугментации кветиапином схемы лечения терапевтически резистентных депрессий по сравнению с лечением антидепрессантами группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина.

Ключевые слова: терапевтически резистентные депрессии, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, атипичные нейролептики, лечение.

ATYPICAL NEUROLEPTIC AUGMENTATION AS A NEW STRATEGY IN THERAPY OF TREATMENT RESISTANT DEPRESSION

L. V. RAKHMAN

The effectiveness of atypical neuroleptics in treatment resistant depression was determined. A comprehensive examination and treatment of 60 patients were performed from the perspective of systemic approach. A 24−week period of observation and treatment showed significantly high efficiency of quetiapine augmentation, compared with selective serotonin reuptake inhibitors antidepressants.

Key words: treatment resistant depression, selective serotonin reuptake inhibitors, atypical neuroleptics, treatment.Скачать в формате PDF (534 KB)
Наверх