Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 9, №4' 2014г.

ПСИХИАТРИЯ

ІНТРАПСИХІЧНІ ПАТЕРНИ ПІДЛІТКІВ З АТОПІЧНИМ ДЕРМАТИТОМ

О. А. УСКОВ
Харківська медична академія післядипломної освіти

Вивчено інтрапсихічні патерни у підлітків з атопічним дерматитом, виявлено переважання лабільного та астено−невротичного типів акцентуації у дівчат та астено−невротичного й епілептоїдного у хлопців. Це свідчить про підвищену схильність певних психотипів до розвитку ряду захворювань та поглиблення передіснуючих дезадаптивних психічних патернів і нейропсихологічних станів. Указано на необхідність урахування індивідуальних психічних особливостей при розробці медико−психологічних заходів для дітей і підлітків з атопічним дерматитом.

Ключові слова: атопічний дерматит, підлітки, акцентуації характеру, медико−психологічна допомога.

ИНТРАПСИХИЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ ПОДРОСТКОВ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ

А. А. УСКОВ

Изучены интрапсихические паттерны у подростков с атопическим дерматитом, выявлено преобладание лабильного и астено−невротического типов акцентуации у девушек и астено−невротического и эпилептоидного у юношей. Это свидетельствует о повышенной склонности определенных психотипов к развитию ряда заболеваний и углублении предсуществующих дезадаптивных психических паттернов и нейропсихологических состояний. Указано на необходимость учета индивидуальных психических особенностей при разработке медико−психологических мероприятий для детей и подростков с атопическим дерматитом.

Ключевые слова: атопический дерматит, подростки, акцентуации характера, медико−психологическая помощь.

INTRAPSYCHIC PATTERNS OF ADOLESCENTS WITH ATOPIC DERMATITIS

O. A. USKOV

Intrapsychic patterns were studied in adolescents with atopic dermatitis, which showed prevalence of labile and asthenic−neurotic types of accentuation in girls and asthenic−neurotic epileptoid in boys. This indicates an increased predisposition of certain psychotypes to development of a number of diseases and deepening of preliminary existing deadaptive mental patterns and neuropsychic states. The necessity to consider individual mental characteristics at development of medical psychological measures for children and adolescents with atopic dermatitis was emphasized.

Key words: atopic dermatitis, adolescents, accentuation of character, medical psychological aid.Скачать в формате PDF (187 KB)
Наверх