Попередня Наступня

ОСТАННІЙ НОМЕР

Том 14, №3' 2019г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХОСОМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ХВОРИХ НА ПРОФЕСІЙНУ ПАТОЛОГІЮ

Д-р мед. наук проф. Н. Г. ПШУК1, д-р мед. наук доц. Ц. Б. АБДРЯХІМОВА2, канд. мед. наук О. О. БЕЛОВ1, В. А. ГЕРАСИМУК1
1 Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
2 Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

Вивчено психопатологічні констеляції психосматичного регістру у пацієнтів із професійною патологією органів дихання і периферичної нервової системи. Виявлено домінування серед симптоматики проявів дистимії, астенічної симптоматики, інсомнії, емоційної лабільності, тривоги, апатичних проявів, когнітивних порушень і нав'язливості, у синдромологічній структурі − тривожно−депресивного, іпохондричного, астено−депресивного, депресивного та обсесивного синдромів. Відзначено високі рівні соматизації, міжособистісної сенситивності, депресії і тривожності, що відображають соматогенний вплив на психіку дистресу, породженого соматичною дисфункцією.

Ключові слова: професійна патологія, клініко−психопатологічна феноменологія.

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ У БОЛЬНЫХ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Н. Г. ПШУК, Ц. Б. АБДРЯХИМОВА, А. А. БЕЛОВ, В. А. ГЕРАСИМУК

Изучены психопатологические констелляции психосматического регистра у пациентов с профессиональной патологией органов дыхания и периферической нервной системы. Выявлено доминирование среди симптоматики проявлений дистимии, астенической симптоматики, инсомнии, эмоциональной лабильности, тревоги, апатических проявлений, когнитивных нарушений и навязчивостей, в синдромологической структуре − тревожно−депрессивного, ипохондрического, астено−депрессивного, депрессивного и обсессивного синдромов. Отмечены высокие уровни соматизации, межличностной сенситивности, депрессии и тревожности, отображающие соматогенное влияние на психику дистресса, порожденного соматической дисфункцией.

Ключевые слова: профессиональная патология, клинико−психопатологическая феноменология.

PSYCHOSOMATIC TRANSFORMATIONS IN PATIENTS WITH OCCUPATIONAL PATHOLOGY

N. H. PSHUK, Ts. B. ABDRYAKHIMOVA, O. O. BELOV, V. A. HERASYMUK

Psychopathological constellations of the psychosmatic register have been studied in the patients with occupational pathology of respiratory system and peripheral nervous system. There was revealed the prevalence among the symptoms of manifestations of dysthymia, asthenic symptoms, insomnia, emotional lability, anxiety, apathetic manifestations, cognitive impairments, and obsessiveness in the syndromic structure the were found anxiodepressive, hypochondriac, astheno−depressive, depressive and obsessive syndromes. High levels of somatization, interpersonal sensitivity, depression and anxiety were observed, that reflect the somatogenic effects on the psychic distress generated by somatic dysfunction.

Key words: occupational pathology, clinical psychopathological phenomenology.Завантажити в форматі PDF (100 KB)
Наверх