Предыдущая Следующая

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР

Том 14, №2' 2019г.

ПСИХИАТРИЯ

ІНДИВІДУАЛЬНО−ПСИХОЛОГІЧНІ ТА КЛІНІКО−ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАЦІЄНТІВ ІЗ РЕВМАТОЇДНИМ АРТРИТОМ З УРАХУВАННЯМ ГЕНДЕРНОГО ФАКТОРА

Д-р мед. наук доц. Ц. Б. АБДРЯХІМОВА1, канд. мед. наук О. О. БЕЛОВ2
1 Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, 2 Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пірогова

Вивчено індивідуально−психологічні характеристики і клініко−феноменологічні особливості хворих із ревматоїдним артритом. Встановлено, що у чоловіків переважають прояви імпульсивності, паранояльності та індивідуалістичності, що відображують формування специфічного патохарактерологічного патерну, у жінок − депресії та астенії, а також вищі рівні особистісної й реактивної тривожності, що можуть розглядатися як ознаки невротизації. У жінок частіше спостерігаються розлади сну, але у чоловіків інсомнії є більш тяжкими.

Ключові слова: ревматоїдний артрит, індивідуально−психологічні особливості, інсомнії.

ИНДИВИДУАЛЬНО−ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИКО−ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ С УЧЕТОМ ГЕНДЕРНОГО ФАКТОРА

Ц. Б. АБДРЯХИМОВА, А. А. БЕЛОВ

Изучены индивидуально−психологические характеристики и клинико−феноменологические особенности больных ревматоидным артритом. Установлено, что у мужчин преобладают проявления импульсивности, паранойяльности и индивидуалистичности, отражающие формирование специфического патохарактерологического паттерна, у женщин − депрессии и астении, а также высокие уровни личностной и реактивной тревожности, которые могут рассматриваться как признаки невротизации. У женщин чаще наблюдаются расстройства сна, но у мужчин инсомнии более тяжелые.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, индивидуально−психологические особенности, инсомнии.

INDIVIDUAL−PSYCHOLOGICAL AND CLINICAL−PSYCHOPATHOLOGICAL FEATURES OF PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS ASSUMING GENDER FACTOR

Ts. B. ABDRYAKHIMOVA, O. O. BELOV

The individual and psychological characteristics, as well as clinical and phenomenological features in patients with rheumatoid arthritis have been studied. The manifestations of impulsiveness, paranoia and individualism, reflecting the formation of a specific pathocharacterological pattern, were found to predominate in men, and depression and asthenia, as well as high levels of personal and reactive anxiety, which might be considered as neurotization signs, were revealed in women. Sleep disorders were more frequent in women, but insomnia was more severe in men.

Key words: rheumatoid arthritis, individual and psychological features, insomnia.Скачать в формате PDF (152 KB)
Наверх