Предыдущая Следующая

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР

Том 14, №1' 2019г.

ПСИХИАТРИЯ

СТАВЛЕННЯ ДО ВЕРБАЛЬНИХ І НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗВУКОВИХ СТИМУЛІВ ТА ЧАС РЕАКЦІЇ НА НИХ ЯК ДІАГНОСТИЧНІ МАРКЕРИ ДЕПРЕСІЇ ПАЦІЄНТІВ

К. І. ЛІНСЬКА
ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України", Харків

Проведено оцінку інформативності ставлення респондентів до вербальних та невербальних звукових стимулів, а також часу реакції на них як маркерів діагностики депресивних розладів. Показано, що сприйняття («подобається − не подобається») різних невербальних та вербальних звукових стимулів (зокрема «емоційно нейтральних» запитань, які не входять до складу жодної психодіагностичної шкали) так само, як і час реакції на них, є інформативними маркерами депресивних розладів і можуть бути використані для їх об’єктивної діагностики, контролю якості лікування хворих на депресію.

Ключові слова: депресія, діагностика, вербальні та невербальні звукові стимули, ставлення, хронометрія, час реакції.

ОТНОШЕНИЕ К ВЕРБАЛЬНЫМ И НЕВЕРБАЛЬНЫМ ЗВУКОВЫМ СТИМУЛАМ И ВРЕМЯ РЕАКЦИИ НА НИХ КАК ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ДЕПРЕССИИ ПАЦИЕНТОВ

Е. И. ЛИНСКАЯ

Проведена оценка информативности отношения респондентов к вербальным и невербальным звуковым стимулам, а также времени реакции на них как маркеров диагностики депрессивных расстройств. Показано, что восприятие («нравится − не нравится») различных невербальных и вербальных звуковых стимулов (в частности «эмоционально нейтральных» вопросов, которые не входят в состав ни одной психодиагностической шкалы) так же, как и время реакции на них, являются информативными маркерами депрессивных расстройств и могут быть использованы для их объективной диагностики, контроля качества лечения больных депрессией.

Ключевые слова: депрессия, диагностика, вербальные и невербальные звуковые стимулы, отношение, хронометрия, время реакции.

ATTITUDE TOWARD VERBAL AND NON−VERBAL SOUND STIMULI AND RESPONSE TIME TO THEM AS DIAGNOSTIC MARKERS OF DEPRESSION IN PATIENTS

K. I. LINSKA

An informative attitude of respondents towards the verbal and non−verbal sound stimuli, as well as the response time to them as the markers for diagnosing depressive disorders, have been assessed. It was shown that the attitude («like − dislike») to various non−verbal and verbal sound stimuli (in particular, to «emotionally neutral» questions, absent within any psychodiagnostic scale), as well as the response time to them, were the informative markers of depressive disorders and might be used for their objective diagnosis, and to monitor the quality of care in depressive patients.

Key words: depression, diagnosis, verbal and non−verbal sound stimuli, attitude, chronometry, response time.Скачать в формате PDF (274 KB)
Наверх