Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 13, №4' 2018г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

АНАЛІЗ ПСИХОЕМОЦІЙНОЇ І ПЕРСОНОЛОГІЧНОЇ СФЕР У ПРЕДСТАВНИКІВ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР ПІДЛІТКОВО−ЮНАЦЬКОГО ВІКУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ СОЦІАЛЬНО−ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ

А. С. ЧЕЛАХОВА
Харківська медична академія післядипломної освіти

Проаналізовано психоемоційні й характерологічні особливості, притаманні представникам молодіжних субкультур підлітково−юнацького віку. Виявлено, що серед екстремалів переважають гіпертимні, істеричні й нестійкі акцентуації, для геймерів характерні шизоїдні, меланхолійні та нестійкі риси, а у звичайних підлітків найчастіше трапляються емоційно−лабільні, сенситивні й циклотимні тенденції. Визначено, що психоемоційний стан підлітків можна співставити з показниками їхньої соціально−психологічної адаптації: в дезадаптованих осіб спостерігаються ознаки хворобливого перебігу істеричного типу реагування, тривоги та вегетативних порушень, а в адаптованих − здорового перебігу переживання тривожних, депресивних та астенічних проявів.

Ключові слова: молодіжні субкультури, соціально−психологічна адаптація/дезадаптація, геймери, екстремали, невротичний профіль, акцентуація характеру.

АНАЛИЗ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ И ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕР У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУР ПОДРОСТКОВО−ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ СОЦИАЛЬНО−ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ

А. С. ЧЕЛАХОВА

Проанализированы психоэмоциональные и характерологические особенности, присущие представителям молодежных субкультур подростково−юношеского возраста. Выявлено, что среди экстремалов преобладают гипертимные, истерические и нестойкие акцентуации, для геймеров характерны шизоидные, меланхолические и нестойкие черты, а у обычных подростков чаще всего встречаются эмоционально−лабильные, сенситивные и циклотимные тенденции. Определено, что психоэмоциональное состояние подростков можно сопоставить с показателями их социально−психологической адаптации: у дезадаптированных лиц наблюдаются признаки болезненного течения истерического типа реагирования, тревоги и вегетативных нарушений, а у адаптированных − здорового течения переживания тревожных, депрессивных и астенических проявлений.

Ключевые слова: молодежные субкультуры, социально−психологическая адаптация/дезадаптация, геймеры, экстремалы, невротический профиль, акцентуация характера.

ANALYSIS OF PSYCHOEMOTIONAL AND PERSONOLOGICAL SPHERES IN REPRESENTATIVES OF YOUTH SUBCULTURES OF ADOLESCENT AGE DEPENDING ON THEIR SOCIO−PSYCHOLOGICAL ADAPTATION

A. S. CHELAKHOVA

The psycho−emotional and characterological features inherent in the representatives of youth subcultures of the adolescent age were analyzed. It was revealed that hyperthymic, hysterical and unstable accentuation dominated in the thrill−seekers, gamers were characterized by schizoid, melancholy and unstable features, and ordinary adolescents were characterized by emotionallabile, sensitive and cyclothymic tendencies. It was determined that the psycho−emotional state of adolescents can be compared with the indicators of their socio−psychological adaptation: the signs of a morbid course of hysterical type of reaction, anxiety and vegetative disorders dominated in the maladjusted individuals, healthy course of anxiety, depression and asthenic manifestations experience were typical to adapted individuals.

Key words: youth subcultures, socio−psychological adaptation/maladjustment, gamers, thrill−seekers, neurotic profile, character accentuation.Скачать в формате PDF (199 KB)
Наверх