Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 13, №2' 2018г.

НАРКОЛОГИЯ

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ВИВЧЕННЯ АЛКОГОЛІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ТА ЇЇ НАСЛІДКІВ

Т. М. РОЩУПКІНА
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Розкрито основні питання алкоголізації населення та її медико−соціальних наслідків, одним з яких є алкогольна енцефалопатія. Визначено рівні поширеності вживання алкоголю та алкогольвмісних речовин серед населення різних країн світу. Розглянуто порушення соматологічного та психоневрологічного характеру, що виникають при зловживанні алкоголем. Сформульовано головні аспекти формування алкогольної енцефалопатії.

Ключові слова: алкоголізація населення, алкогольна енцефалопатія, епілептичні пароксизмальні припадки, сомато− та психоневрологічні розлади, когнітивні порушення.

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ИЗУЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЙ

Т. Н. РОЩУПКИНА

Раскрыты основные вопросы алкоголизации населения и ее медико−социальных последствий, одним из которых является алкогольная энцефалопатия. Определены уровни распространенности употребления алкоголя и алкогольсодержащих веществ среди населения разных стран мира. Рассмотрены нарушения соматологического и психоневрологического характера, возникающие при злоупотреблении алкоголем. Сформулированы главные аспекты формирования алкогольной энцефалопатии.

Ключевые слова: алкоголизация населения, алкогольная энцефалопатия, эпилептические пароксизмальные припадки, сомато− и психоневрологические расстройства, когнитивные нарушения.

MODERN VIEWS ON THE STUDY OF POPULATION ALCOHOLATION AND ITS CONSEQUENCES

T. M. ROSHCHUPKINA

The paper covers the main issues of population alcoholization and its medical and social consequences, one of which is alcohol encephalopathy. The levels of prevalence of the use of alcohol and alcoholcontaining substances among the population of different countries were determined. Main disorders of somatological and psycho−neurological origin that arise in case of alcohol abuse are discussed. The main aspects of alcohol encephalopathy formation were formulated.

Key words: population alcoholization, alcoholic encephalopathy, epileptic paroxysmal seizures, somato−neurological disorders, psychoneurological disorders, cognitive disorders.Скачать в формате PDF (138 KB)
Наверх