Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 12, №4' 2017г.

ПСИХИАТРИЯ

БІОПСИХОСОЦІАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АУТОАГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПАЦІЄНТІВ ПРИ ПЕРШОМУ ЕПІЗОДІ ПСИХОЗУ

Д. І. БОЙКО
ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія", Полтава

Надано біопсихосоціальну характеристику аутоагресивної поведінки пацієнтів при першому епізоді психозу. Встановлено, що вечірній тип працездатності має більш сильний зв'язок із рівнем суїцидального ризику, ніж ранковий та індиферентний. Вечірній тип пов'язаний переважно із позитивними психопатологічними симптомами, ранковий − з негативними, а індиферентний − із загальними психопатологічними симптомами, що свідчить про необхідність врахування індивідуального біоритмологічного статусу при діагностиці захворювання, а також про важливість персоніфікованого підходу до пацієнтів при проведенні лікувально−реабілітаційних та профілактичних заходів.

Ключові слова: перший епізод психозу, аутоагресивна поведінка, біоритмологічний статус.

БИОПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АУТОАГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ПЕРВОМ ЭПИЗОДЕ ПСИХОЗА

Д. И. БОЙКО

Представлена биопсихосоциальная характеристика аутоагрессивного поведения пациентов при первом эпизоде психоза. Установлено, что вечерний тип трудоспособности имеет более сильную связь с уровнем суицидального риска, чем утренний и индифферентный типы. Вечерний тип связан преимущественно с позитивными психопатологическими симптомами, утренний − с негативными, а индифферентный − с общими психопатологическими симптомами, что свидетельствует о необходимости учитывать индивидуальный биоритмологический статус при диагностике заболевания, а также о важности персонифицированного похода к пациентам при проведении лечебно−реабилитационных и профилактических мероприятий.

Ключевые слова: первый эпизод психоза, аутоагрессивное поведение, биоритмологический статус.

BIOPSYCHOSOCIAL CHARACTERISTICS OF AUTOAGGRESSIVE BEHAVIOR IN THE FIRST EPISODE OF PSYCHOSIS

D. I. BOIKO

Biopsychosocial characteristics of autoaggressive behavior in the first episode of psychosis is presented. It was revealed that the evening type of working capacity is associated with the level of suicidal risk of greater strength than the morning and indifferent types. The evening type is associated predominantly with positive psychopathological symptoms, the morning type with negative ones, and indifferent type with general psychopathological symptoms, which indicates the need to take into account the individual biorhythmologic status in the diagnosis, as well as the importance of a personified approach to the patients during treatment, rehabilitation and preventive events.

Key words: first episode of psychosis, autoaggressive behavior, biorhythmologic status.Скачать в формате PDF (127 KB)
Наверх