Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 12, №4' 2017г.

ПСИХИАТРИЯ

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У ХВОРИХ ІЗ ДЕМЕНЦІЯМИ (огляд літератури)

Канд. мед. наук І. Г. МУДРЕНКО
Сумський державний університет, медичний інститут

В огляді наукової періодики зібрано останні відомості щодо нейробіологічних, генетичних, біохімічних, структурно−анатомічних особливостей хворих із суїцидальною поведінкою при деменціях. Установлено, що до біологічних детермінант відносять носіїв аліпопротеїну Eε4, атрофічні зміни гіпокампа, мозолистого тіла; порушення нейронального транспорту та дефіцит у серотонінергічній, норадреналінергічній, моноаміновій біохімічних системах; порушення нейропластичності, нейрогенезу; поліморфізм генів, зниження рівня нейротрофінів тощо.

Ключові слова: деменції, суїцидальна поведінка, нейрофізіологічні, біохімічні, генетичні, структурно−анатомічні предиктори.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С ДЕМЕНЦИЯМИ (обзор литературы)

И. Г. МУДРЕНКО

В обзоре научной периодики собраны последние сведения относительно нейробиологических, генетических, биохимических, структурно−анатомических особенностей больных с суицидальным поведением при деменциях. Установлено, что к биологическим детерминантам относят носителей алипопротеина Eε4, атрофические изменения гиппокампа, мозолистого тела; нарушение нейронального транспорта и дефицит в серотонинергической, норадреналинергической, моноаминовой биохимических системах; нарушение нейропластичности, нейрогенеза; полиморфизм генов, снижение уровня нейротрофинов и др.

Ключевые слова: деменции, суицидальное поведение, нейрофизиологические, биохимические, генетические, структурно−анатомические предиктори.

BIOLOGICAL FEATURES OF FORMING SUICIDAL BEHAVIOUR IN PATIENTS WITH DEMENTIA (literature review)

I. H. MUDRENKO

The review of scientific periodicals summarizes the latest information on neurobiological, genetic, biochemical, structural and anatomical features of patients with suicidal behavior at dementia. It was established that the biological determinants include carriers of apolipoprotein Eε4, atrophic changes of the hippocampus, corpus callosum; disorders of neuronal transport and deficiency in serotoninergic, noradrenalinergic, monoamine biochemical systems; violation of neuroplasticity, neurogenesis; polymorphism of genes; decreased levels of neurotrophins, etc.

Key words: dementia, suicidal behavior, neurophysiological, biochemical, genetic, structural−anatomical predictors.Скачать в формате PDF (190 KB)
Наверх