Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 12, №1' 2017г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ОБМЕЖЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ПІСЛЯ МОЗКОВОГО ІНСУЛЬТУ

Д-р мед. наук І. В. ДРОЗДОВА, С. Я. ЯНОВСЬКА
ДУ "Український державний науково−дослідний інститут медико−соціальних проблем інвалідності МОЗ України", Дніпро

У пацієнтів з артеріальною гіпертензією ІІ−ІІІ ст. у віддалений термін після перенесеного мозкового інсульту визначено чинники обмежень життєдіяльності у головних сферах життя. Розкрито особистісні й характерологічні риси, особливості реагування на захворювання та ураження когнітивних функцій, що сприяли формуванню цих обмежень. Алгоритм заповнення індивідуальних програм реабілітації інвалідів внаслідок перенесеного ішемічного мозкового інсульту має базуватися в розділі психолого−педагогічної діагностики на дослідженні як особистісних і характерологічних рис, внутрішньої картини хвороби, так і пам'яті, мислення, уваги та емоційного інтелекту.

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, ішемічний мозковий інсульт, обмеження життєдіяльності, головні сфери життя, психологічні чинники.

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОГРАНИЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПОСЛЕ МОЗГОВОГО ИНСУЛЬТА

И. В. ДРОЗДОВА, С. Я. ЯНОВСКАЯ

У пациентов с артериальной гипертензией ІІ−ІІІ ст. в отдаленные сроки после перенесенного мозгового инсульта определены факторы ограничений жизнедеятельности в главных сферах жизни. Раскрыты личностные и характерологические черты, особенности реагирования на заболевание и поражения когнитивных функций, которые способствовали формированию этих ограничений. Алгоритм заполнения индивидуальных программ реабилитации инвалидов вследствие перенесенного ишемического мозгового инсульта должен базироваться в разделе психолого−педагогической диагностики на исследовании как личностных и характерологических черт, внутренней картины болезни, так и памяти, мышления, внимания и эмоционального интеллекта.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, ишемический мозговой инсульт, ограничения жизнедеятельности, главные сферы жизни, психологические факторы.

INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL FACTORS ON DISABILITY IN KEY AREAS OF LIFE IN PATIENTS WITH HYPERTENSION AFTER STROKE

I. V. DROZDOVA, S. YA. YANOVSKA

Disability in major areas of life was determined in patients with stage II−III hypertension in the remote period after brain stroke. Personality and characterological traits, characteristics of response to diseases and cognitive function disorders that contributed formation of these restrictions were described. The algorithm of filling in individual rehabilitation programs for the disabled due to ischemic stroke should be based in the section of psycho−educational assessment on investigation of both personality and character traits, internal picture of the disease, and memory, thinking, attention, emotional intelligence.

Key words: hypertension, ischemic stroke, disability, major areas of life, psychological factors.Скачать в формате PDF (150 KB)
Наверх