Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 11, №4' 2016г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Характеристика адаптивної поведінки і копінг−стратегій у співробітників МВС України − учасників АТО

П. В. Козира
Харківська медична академія післядипломної освіти,Львівський державний університет внутрішніх справ

Вивчено копінг−стратегії постстресової дезадаптації у співробітників МВД, які брали участь у бойових діях. Установлено емоційно−афективний та психопатоподібний варіанти психологічної дезадаптації, які різнилися рівнем продуктивності емоційних, когнітивних та поведінкових стратегій. Порівняно з результуючими показниками проактивного копінгу встановлено більш виражену дезадаптацію особистості з психопатоподібним варіантом. Порівняно з показниками життєстійкості та постстресорного зростання встановлено, що в учасників АТО з емоційно−афективним варіантом змін дезадаптація менш виражена. Це супроводжується наявністю більш широкого спектра ресурсів для успішної інтеграції набутого досвіду в структуру особистості.

Ключові слова: копінг−стратегія, посттравматична дезадаптація, стрес, посттравматичне зростання, адаптаційні ресурси.

Характеристика адаптивного поведения и копинг−стратегий у сотрудников МВС Украины − участников АТО

П. В. Козыра

Изучены копинг−стратегии постстрессовой дезадаптации у сотрудников МВД, которые участвовали в боевых действиях. Установлены эмоционально−аффективный и психопатоподобный варианты психологической дезадаптации, которые различались уровнем продуктивности эмоциональных, когнитивных и поведенческих стратегий. По сравнению с результирующими показателями проактивного копинга определена более выраженная дезадаптация личности с психопатоподобным вариантом. По сравнению с показателями жизнестойкости и постстрессорного роста установлено, что у участников АТО с эмоционально−аффективным вариантом изменений дезадаптация менее выражена. Это сопровождается наличием более широкого спектра ресурсов для успешной интеграции приобретенного опыта в структуру личности.

Ключевые слова: копинг−стратегия, посттравматическая дезадаптация, стресс, посттравматический рост, адаптационные ресурсы.

Character of adaptive behavior and coping strategies in Ukrainian law enforcement officials participating in ATO

P. V. Kozyra

Coping strategies of post−stress maladjustment in law enforcement officials were investigated after taking part in the ATO. Emotional affective and psychopathoid variants of psychological maladjustment, which differed in the productivity level of emotional, cognitive and behavioral strategies, were established. Compared with the resulting performance of proactive coping more pronounced persona−lity maladjustment with psychopathoid variant was determined. In comparison with the indicators of resilience and post−stress growth, it was found that the ATO participants with emotional affective variants of changes, their maladjustment is less pronounced. This is accompanied by the presence of a significant spectrum of resources for successful integration of the acquired experience in the structure of personality.

Key words: coping strategy, post−traumatic maladjustment, stress, post−traumatic growth, adaptation resources.Скачать в формате PDF (160 KB)
Наверх