Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 11, №4' 2016г.

ПСИХИАТРИЯ

Розлади адаптації як наслідок впливу стресу

О. В. Шелестова
Інститут психології імені Г. С. Костюка НАМН України, Київ

Проаналізовано наслідки впливу стресу як одного з чинників виникнення розладів адаптації. Стресорна відповідь організму розглядається як процес, в основі якого лежить регуляція за принципом зворотного зв’язку. Охоплюючи весь організм людини, вона впливає на роботу головного мозку, а також на емоції і поведінку, що виявляється соматичними та тілесними симптомами. Ймовірність несприятливого прогнозу залежить від багатьох факторів, що впливають на здатність індивідуума адаптуватися до психотравмуючої події.

Ключові слова: дезадаптація, стрес, розлади адаптації, негативні стани, посттравматичні розлади особистості, психічна травма.

Расстройства адаптации как следствие влияния стресса

Е. В. Шелестова

Проанализированы последствия влияния стресса как одного из факторов возникновения расстройств адаптации. Стрессорный ответ организма рассматривается как процесс, в основе которого лежит регуляция по принципу обратной связи. Охватывая весь организм человека, он влияет на работу головного мозга, а также на эмоции и поведение, что проявляется соматическими и телесными симптомами. Вероятность неблагоприятного прогноза зависит от многих факторов, которые влияют на способность индивидуума адаптироваться к психотравмирующему событию.

Ключевые слова: дезадаптация, стресс, расстройства адаптации, негативные состояния, посттравматические расстройства личности, психическая травма.

Adjustment disorders as a consequence of stress impact

O. V. Shelestova

Stress as one of the factors of adaptation disorders was analyzed. Stress response of the organism is considered a regulation process based on the principle of feedback. Stress response, involving the entire human organism, affects the work of the brain, as well as emotions and behavior, manifesting in somatic and bodily symptoms. The probability of unfavorable prognosis depends on many factors affecting the ability of an individual to adapt to psychotraumatic events.

Key words: maladjustment, stress, adjustment disorders, negative states, posttraumatic personality disorders, psychic trauma.Скачать в формате PDF (104 KB)
Наверх